Ngiring Ngajegang Bali melarapan antuk Mebasa Bali sane becik, seneng ring Tembang Bali tur sekancan sastra lan Budaya Bali sane sampun kaloktah ring jagate mangda sumingkin jangkep tur paripurna #Bahasabali #AjegBudayaBali

Breaking

Kamis, 25 Februari 2010

SIAP SELEM


SIAP SELEM. Ada katuturang satua I Siap Selem ngelah pianak ptiung ukud makejang pianakne siteng-siteng lan krencengkrenceng. Sakewala ada aukud ane paling cerike tusing mabulu. Sawireh panakne ento tusing mabulu nyantos ke kampid, adanina I Olagan.


 Memene keadanin Siap Selem duaning bulune selem, batisne selem lan cucuk mase selem. I siap selem saja anteng lan jemet pesan ngekehang panakne amah-amahan. Kacarita jani ada I Kuuk maumah di natah abesik ngajak I Siap Selem. I Kuuk ngelah masih ia pianak ane enu cerik-cerik.

Sedek dina anu, guleme peteng dedet tur ujane bales pesan. Duaning umahne I Siap Selem tuduhang, pedaleme panakne enu cerik-cerik ujanan. Duaning abuka keto laut I Siap Selem madunungan lan nginep di umahne I Kuuk tur baange I Siap Selem pules di paone. 


Petenge ento I kuuk tusing dadi pules-pules mapan I Kuuk ngrincikang naya upaya utawi ngeka daya apang dadi ngamah ben panakne I Siap Selem, panakne I Kuuk suba dot pesan ngamah ben panakne I Siap Selem sambilanga mamunyi kene : “Icang baang tendasne me, icang basangne me, icang seguk-segukne dogen me, icang batisne me. “ Dingeha kone pakrengkenganne I Memen Kuuk ajaka panak-panakne abuka keto teken I Siap Selem, duaning petenge ento I Siap Selem tusing pules.
Inggih Semeton wenten iklan akidik ngiring simpang ring Nakbalibelog - love bali, wantah warung online, sira sane seneng maadolan, suksma 

Suba lantas keto, dadi I Siap Selem ngeka daya tur mangunang panak-panakne buka papitu. “ Ih cai, nyai ajak makejang panak meme, I Kuuk suba siaga bakal ngamah I deweke ajak mekejang, ane jani lakar ja mulih makeber seka ukud apanga saru lan tusing dingeha teken I Kuuk. “Ditu lantas panakne ane paling gedena nyumunin makeber, berber, burbur suak.


 Dingeha munyin abuka keto teken I Kuuk, lantas ia matakon, “Ih Siap Selem, munyin apa ento? Mesaut I Siap Selem, “Oh ento, don timbul nonga ulung. “Buin makeber ane lenan, berber, burbur sruak. “Siap Selem apa ento ulung?” Masaut buin I Siap Selem..,”Don tiing ento men Kuuk. “Dadi telah kone suba panakne I Siap Selem makeber ninggalin tongosne nginep. 

Sakewala enu aukud I Olagan dogen. Dening ia tan makampid dadi keweh pesan memene. Ditu lantas I Siap Selem nuturin I Olagan. Cai-cai Olagan, tuahke saja nasibe tusing dadi kelidin, kene lantas Cai buka jani ngelah kampid tusing mabulu ane ngranayang cai tusing nyidang mekeber. Cai jani lakar kutang meme dini, cai lakar serung meme aji batu. Da pesan nyen cai pesu uli batune ene yen pet pada teka I Kuuk mai, sinah suba lakar ngamah cai. 

Kene abete masaut, inggih jero Wayan yening Jero Wayan jagi nadah tiang pocol-pocol jero, napi mawinan tiang puniki kantun cerik, ben tiange akidik, belig, tur pait makilit. Nah, pungkuran yening sampun tiang gede lan sampun tumbuh kampid irika wawu becik tur jaen ben tiange” keto kone pituturne I Siap Selem teken pianakne I Olagan. Berber burbur kresuak. 


Ningehang munyine ento buin I Kuuk matakon “Apa ento Siap Selem munyine gede pisan ?” Makelo tusing ada pesaut, tuah munyine I Olagan ane dingehe kauk-kauk. “Ija ya kalaine panakne I Olagan dadi munyin iane dogen dingeh. Beh ento jenenga munyi ane ibi sanja orahanga don timbul, don tiying, teken I Siap Selem. “Lantas nygjag panak kuuke makejang magarang nagih ngamah I Olagan. Duaning gageson tur pada magarang nagih ngamah I Olagan, ditu lantas ada nyagrep batu kadene panakne I Siap Selem nyantos kepus gigine. 


Di subane keto inget I Olagan teken tutur memene, tur mamunyi buka kene, “Ih Jero Wayan, yan dadi pangidih tiange, mangkin sampunang tadaha tiang duaning ben tiange kari belig malih pait. Pungkuran yan sampun tiang ageng, kampid tiang tumbuh bulu, rah tiange akeh, rikala irika rarisang sampun tadah tiang sapakayun Jerone!” Sesubane ada pangidih I Olagan buka keto satinut I Kuuk ngajak panak-panakne. Ditu lantas I Olagan pesing-pesingan lan baanga ngamah sewai apang enggalang gede, tur I Olagan urukakanga menek kaundage.

Kaceritayang jani suba kone gede I Olagan, bulunnyane samah ditu lantas I Kuuk ajaka panakne makejang nagih ngamah ia. Nadak kone ia I Olagan ngeka daya, tur mamunyi buka kene, “Inggih Jero Wayan mangkin ja nyandang tiang baksa, nanging wenten pinunas tiange ring Jerone, keburang tiang dumun ping solas mangda sumbreh getih tiange tur becik baksa Jero malih akeh keniang. Sesampune puput ping solas tiang makebur, rarisang sampun tiang baksa. “ Dadi belog tutut I Kuuk laut kakebur keburang I Olagan. Suba kone pin dasa I Olagan ka keburang, ane buin cepok kasangetang ngeburang kanti tegeh, sinambi panak-panakne I Kuuk magending, “Ber-ber ketiber I Olagan duweg makeber, berrrr…. 


I Olagan nambung ngalih memene lan nyaman adi tengah bete. Enggang bungutne I Kuuk kauk-kauk ngaukin memene. Mesaut memene I Kuuk, “Kenkenang men cai, nyai bas aluh tus bas enggal ngugu munyin I Olagan tusing pesan makeneh-keneh malu, jani awake payu kado, nah endepang deweke !”

Sedekang dina anu, I Siap Selem mejalan-jalan sambilanga ngalih amah disisin tukade. Ditu I Siap Selem ajaka panak-panakne masemu bingar saha magegendingan. “Ngik ngak ngik gigi pungak negor batu. “Dingeha pawalekne I Siap Selem uli selat tukad teken I Kuuk ditu pesu gedegne I Kuuk. Yadiastun keto, I Kuuk tusing ngidang ngorahang apa.
Pupulan Satua Bali olih I Ketut Keriana, M.p.d
Suksma antuk The Black Cat Arts saking *bcduncan

4 komentar:

 1. Ne mare madan cerita rakyat bali, tiang waktu nu cerik sai gati ceritange siap selem jak belin tiange. suksma ngih ceritane...

  BalasHapus
 2. niki sampun satue sane banget tyang senengin daweg tyang kari Alit ,,,, hehehehe Eling Sareng Masa Lalu ,,,, TOP !!

  BalasHapus
 3. HI GUYS.......
  YOU NEED MONEY OR NOT.
  CHECK THIS OUT AND YOU’LL REGRETED
  HERE

  BalasHapus
 4. Thanks for your visit and support my blog, goodluck all fren

  BalasHapus

Buku Tamu