Kamis, 22 April 2010

Da Nakonang Adan Tiange

Mutual Attraction

Coffee beer di duur meja di arepan tiange suba makerean telah siup tiang. Suba atengah jam tiang negak di bar kapal ferry Jatra 1 ane sedekan malayar uli pelabuhan Merak, pananggun kauh Jawane ke pelabuhan Bakauheni di Lampung Sumatera. Apucung coffee beer, biasane paling liu nelahang galah makisid ke tengah basange tuang limang menit, jani suba atengah jam, kewala atengah jam ane saja-sajaan nglangenin. 


Di wanengan atengah jame ento, tiang seken-seken maan nlektekang adeg goler nyempaka, betekan batis mulus mamudak, kanyangkihan nyonyo, karengkiangan bangkiang, entel bokong bar girl ane sing enu inceg ngayahin anak mabelanja, duaning petenge suba liwat jam dua. 

Di bar suba tamis suung. Tonden med, rasa tusing lakar med med, tiang ningalin kajegegan bajange ento, liat ludru manis bibih cara delima engkag, cunguh manohara, bokne sada kriting demdem, gigine putih kedas cara mutiara matata apik. Amat melah karmannyane dugas panerestiane ipidan, mawinan jani lekad dini di martyaloka dadi anak luh magoba jegeg, jegeg san.

Jam temboke makleneng pin telu. Di bar kapal ferry Jatra 1 sepi. Tusing ada anak mabelanja buin, mirib mekejang pada leplep sirep. Kuusan munyin mesin kapale ane monotone, tueing ngulgul leplep sirep panumpange. 

Novel BumiManusia karangan Pramoedya Ananta Toer enu gisiang tiang, kewala akruna sing baca tiang duaning kenehe nuek ngrincikan wiweka, kenken baan madaya apang maan maorta-ortaan ngajak bajang jegeg, bar girl, ane kahayonne uli ngawit  suba ngulgul nalaning tuas, misbis ulunati. Bulane aparo nuju pengelong, ane sedekan ngambara di langite nyinarang kaulangunan ngetisin jenyana. 

Angin pasihe baret, nguug sesuahan tiange, mawastu boke gambring. Lantas, tiang ngincepang keneh, cara balian sonteng, nunggilang bayu sabda idep, ngame-ame suung, nunasica apang nyidayang nglaksanayang pangrincine. Mirib, disubane kasiratin pawani, ilang nrugtag bayune. Paekin tiang bajange ento ane sedekan natakin jagut di pagehan besi kapale mabalih bulan. Tiang majujuk di sampingne mapi-mapi bareng mabalih bulan.


“Dingin san nggih ?!”, tiang ngawit nyapa, ulihan ngangsehang. Ia maanggutan, tusing matolihan. Acoloh tiang, anggutannyane, yadiastu acepok buina anggutan cuek, gede san ajinne, anggon kemulan ngawitin ngabagin isin kenehne. Pratingkah cuek buka keto, mula sinalih tunggil pelajaran pokokne rikala ia masekolah calon hostess, cueke perlu apang sing setata kacampihin baan anake nanging ajere, sropene sing dadi engsapang.

 Peningalanne ane waluya bintang sing ngedas lemahang, ane dikenkene ngintip nyledetin tiang, tawang tiang ia sujatine sing ja cuek, kewala negarang masemu ngamaelang dewek. Tiang sayan bani nyambungin baan orta.
“Pukul kuda marapat di Bakauheni ?”

“Sawatara pukul lima”, pasautne nyutet, cara sing dadi tawah aji keteng. Paningalanne nu nelektekang bulan. Mirib bulane ngademi, tusing demen nyingakin bajang cuek, bajang mapi-mapi mael. Kewala uli di rasa, tiang nawang. Paningalanne buin ngintip nyledetin tiang. “Nah, pasti bakat baan ngejuk…., kal mataluh alus, ihh pelih, maalus taluh, adeng-adengin…”.

“Ampura, Geg, kadengan tungtung tangis di beten paningalane kebot, pas di jlingjingan pipine, nyiriang kurenan Gege lakar nilarin mati malunan”.

Ia nungadah. Pancingan mabaneh cenik, dumadak masekaya gede. Gegeson ia nyawis : “Saja? Ah, nguluk-nguluk”, kemegmegan pasautne. “Kewala, tiang tonden makurenan”. Oho, tawang, nu bajang. Ia nglanturang ; “Mirib ja tenung jerone beneh. Yen prade beneh, tiang sing nyangetang, duaning tiang sing lakar makurenan. Takut”. Aklepatan bakat gabag ada rasa kasumangsayan, jejeh, awor di raosne.

“Takut? Dadi soleh ?”. tuah soleh rasaang tiang ada anak jegeg takut makurenan. “Tegarang edengang telapak liman Gege”. Tiang masemu pingit, nuut sebeng tukang tenung sakti. Bimbang limanne tengen kaenjuhang. Cara sikep nyander, jrijine mamiu gancan ento jangkuak tiang. Duh alus limane, duh tis jrijine, duh, duh. Semarane ninggahin liman tiange, yadiastu tan kawales uli limanne galing lemuh ento.


“Geguratan lengkunge ene, ane nyemah, ane muncukne nganteg di selagan inan limane, ento nyiriang kurenan Gege lakar nilarin mati disubane Geg nglekadang pianak nomor dua. Aduh, edalem san. Tiang sayaga ngantosang, yadiastu ane antosang tiang baluan…” oh, ngudiang ngacuh bungute mesuang munyi !?

“Bah, ne tukang tenung genit ane …”
“Geguratab lengkunge ene ‘….raosne selag tiang. Lengeh, yening ia baang tiang galah nyampahin tetenungan tiange ane mula campah. Jrijine ane lanjar cara bulun landak ento enu gisiang tiang. 

“Adan Gege Ratna Kusumadewi, kan ?” 

Sujatine patakon tiange masemu ragu, duaning tiang tonden pastika nawang ia maadan keto, kewala tembang raos tiange nyantep pasaja san. Ituni, dugase menek ka kapal di Pelabuhan Merak, timpal tiange ane ngatehang, ane bareng ajak tiang ngajahin di Universitas Sriwijaya, ngidiholasin tiang apan nekedang titipan tunangannyane, kartu selamat ulang tahun sig Ratna Kusumadewi, bar girl di kapal ferry Jatra 1. kleteg keneh tiange, pasti ene ane maadan Ratna Kusumadewi.

“Lho, kok jerone nawang adan tiange ?”, patakonne sing sautin tiang. Dadinne, beneh jegege ene maadan keto. ‘Suksama Ratu Bhatara’. Terusang tiang :

“Selamat ulang tahun. Geg lekad wuku panguntat bulan April patlikur tiban ane suba liwat”. Pastikan tanggalnyane engkebang tiang duaning yen orahang kasujatiannyane, bisa-bisa katara campah tiange.

 

“Oohh”, bajang ane jegegne sayan ngulgul unteng kenehne, makesiab.  “Uli pidan tiang sing taen ngugu tetenungan. Jani disubane tiang matemu ajak jero, paranormal muda turmaning siket, mawastu prajani tiang pracaya. Pastinne pesan, tiang lekad tanggal 25 April”.


Tiang masuriak egar di keneh. Menang. Tiang masuriak magending di keneh; ‘endih, endih api, tulukin saang gedebong; sedih-sedih ati nepukin anak moglong’. Kartu selamat ulang tahun, titipan timpal tiange, nu ngijeng di kantonge, suba pasti sing lakar tekedang tiang.
Anake bajang jegeg ento ngelesang limanne. Tan jemuga limanne ngisiang lengen tiange kiwa-tengen.

“Tan pasangkan, petenge ene, di tongose sepi jampi, di tengah pasihe linggah, tiang macunduk ngajak anak wikan ane prasida ngabag isin keneh. Pasti jerone nawang apa ane makubda di keneh tiange. Sedih,sedih, gedeg, duleg, awor maadukan mamesik uli abulan ane suba liwat. Tunangan tiange mrarakang duhkita di ukudab tiange, nues ulunatin tiange baan ngaad, ngetelin baan cuka. Ngaape tan gigisan, sengsarane tan pegatan. Ia nganten ajak timpal tiange akost, nglempasang janji-janjinne ngajakin masesanjan di ambarane nyujur ka suargan

Jani tiang sedekan mabulisahan di kawah endute. Di kenkene, nuju tiang bingung, ada keneh tiange nyiup baygon, pepes tiang nelektekang dalem pasihe, pepes tingalin tiang anak jegeg-jegeg, bagus-bagus sambilanga masesanjan ngulap-ngulapin tiang uli duur ombake, lantas prajani pesu kenehe nyeburin pasihe dalem, makita bareng malila cita. 

Kewala mirib ene ane maadan suecan embang, johanga tiang kapining panguesan bingunge, enu idup yadiastu masawitra ajak sengsarane”. Membah cara blabus kapat yeh paningalanne nuut pipinne ane masemu barak nguda. Ia ngelut tiang. Tiang ngelut ia. Bulane masunaran nayuhin. Kerugan ombake cara gegitan sekaa shanti ngidungang wirama Bhasantatilaka. Ada bukal marerod di ambarane mirib lakar mulih ka sebunne betek maan tetedan.

“Lantas jani “, ia nugtugang raisne, “Tiang satmaka matemu ajak malaikat. Ketelin tiang amerta, yadiastu aketelan. Sengsaran tiange ngwetuang jejeh, jejeh idup, jejeh mati. Tiang bungung….” Rasaang tiang, gelutanne sayan nekekang. Kemulanne abedik sing karasa, cueknyane wetu ulian kateteh sengsara ane baatnyane amun gununge.

“Dewi “, Tiang negarang mapitutur, “idupe jani, tuah galah utama mapakardi melah, makerti rahayu, nglaksanayang subha karma. Memaksa Sang Hyang Urip nilarin ukudane, ento ngulah pati, asubha karma, mawasana sayan mabukah jelanan nerakane. Jalan siatin pakewehe baan susrusa, baan keneh ane satulusa, pasti kasuecanin baan Sang Hyang Widhi “. 

Biihh, raose cara baos sang sujana mapaica dharma wacana, tuara ngitungang, bajange ane ajak ngraos ene, resep mirib tekening tutur keto ? “Yening Dewi mamesan malaksana tidong-tidong, nyetik raga, mulang raga ka pasihe, sinah liu anake sebet, nyebetang pajalan anak bajang jegeg jag nyutet mamesan buka keto “. Tlektekang tiang paningalanne. Masemu kangen, ludru, mirib karesepang raos tiange, lantas nyawis; 

“Mirib, enu ada anak sebet, nyebetang pajalan tiange buka raos jerone ? Amune nistan tiange dadi jlema “.

“Ada, seken enu ada, sanistanne tiang, duaning, ampura Dewi, cara ada nguduhang, dugase ngawit tiang ningalin Dewi, prajani magejeran ulunatine ulihan tresnane makedapan. Soleh, mula soleh, tiang tonden kenal tekening Dewi, Dewi sing nawang nyen tiang. Kewala, tresnane jag teka ngulgul turmaning malabuh sid ukudan Dewine “

Ton tiang, di pagelutan, sayan membah yeh panon bajang jegege ene. Paningalanne ane semug, nlektekang tiang, mirib buin bingung, sing percaya tekening pangakun tiange.

“Jero ? Jero nresnen tiang? Dadi becat keto nglabuhang trena, artinne becat keto masi lakar nglesanin. Sampunang tiang uluk-uluka. Tatun tiange tonden was, kantun ngaap, sampunang bisbisa buin, tiang takut”. Sigsiganne tan sida kaandeg. Rasa belus tangkah tiange kaembahin yeh paningalanne.


“Dewi, tresnane ento cintya, acintya, paragayan Widhi, tusing kaiket dening desa kala patra. Tresnane tuah kasusrusan, tresnanne tuah bhakti. Bhaktine tuah amerih sukaning len tan ton laraning awak. Tiang nglabuhang tresna sig ukudan Dewine artine madasar keneh satulusa lakar mautsaha nandan Dewi nyujur bagiane. Da ngingetang ane pidan. Ane ipidan depang ngliwat. Jani jalan tindakang batise, nyambrama sapamedal suryane nugtug pajalan kauripane “.

“Duh, ngetisin pesan raos jerone, nayuhin pesan pitutur jerone. Prajani marasa was tatun ulunatin tiange. Kewala ……sira ada jerone ane nresnen tur tresnain tiang ?” Banyol san, anake ane suba masemaya tresna-katresnen, asih-asihan, tusing nawang adan gelanne. “Da nakonang adan tiange. Gisiang samayan tiange. Sawetara buin limang dina, dimulihe uli Palembang, lakar pagpag tiang Dewi di kapale ene. 

Tiang lakar matur masuaka sig reraman Dewine. Disubane keto, rikala iraga ajak dadua mulih ka umah tiange, lakar tuturang tiang unduk gumin tiange, unduk barong, unduk legong, unduk liak, unduk ngaben, unduk kaasrian pasisi Sanur, Kuta, Nusa Dua tur untuk katreptian desa palekadan tiange, desa Kintamani, ane dinginne ngutgut tulang “.


Paningalan tiange katlektekang baan liat ludrunne. Tiang ngwales nlektekang baan liat dayuh. Bajang jegeg ane mara tawang tiang, ane sida ngrebut tresnan tiange, diman tiang, diman tiang, buin, buin. Ia nyangetang ngelut tiang, mirib sing lakar kakelesang, mirib ajerih nemuang duhkita buin. Usapang tiang bokne ane demdem. Sinaran bulane ane aparo nuju pangelong, rasa nyaputin ukudane, nudupang apan leplep dipaipian. 

Ombake putih-putih majejer goler cara janger mangigel. Tanggun langite ba dangin suba masawang barak, bintang siange seming, mirib manulame ; ‘Ratu Bhatara Surya, sampunang medal dumun, durung med tityang masesanjan, malila cita muponin kaulangunan latrine’.

Kapale gangsar tan rerenan, nyibak sayonge nyaputin pasihe. Ambune ba dangin cara langse kabukah baan daa-truna wawu mapawarangan, nywagaten pamedal suryane.

Da Nakonang Adan Tiange olih Agung Wiyat S. Ardhi
Suksma Ease.com Gambar Image Mutual Attraction

Kamis, 08 April 2010

Ngurek – Keyakinan Membangun Percaya Diri

NGUREK

Tradisi Ngurek dalam berbagai tarian sakral ataupun upacara keagamaan telah memancarkan daya magis Pulau Dewata. Sesuatu yang tak masuk akal terjadi. Manusia  menghujamkan keris ke tubuhnya tanpa ada darah yang memuncrat. Tanpa ada luka namun justru tarian yang mengemuka seni bertabur kesakralan menampak.

 
Dalam hal ini, tampak sekali rasa percaya manusia Bali dalam menjalani kehidupannya. Bila sudah berada di rel Dharma, maka senjata apapun tak akan mempan membedah atau menghancurkan jati diri sameton Bali. Dharma Raksati Raksitah, itulah keyakinannya.

 
Dalam hal ini tentu sangat jelas, tahapan seseorang sampai melakukan ritual Ngurek. Semua proses Ketuhanan sudah dijalankan dan akhirnya memuncak pada Ngurek tersebut. Setelah itu, cukup dengan percikan tirta, kesadaran sameton yang Ngurek di alam sekala kembali ke asal.


 
Sayangnya, fenomena Ngurek ini semakin menampak secara negatif. Manusia Bali begitu bangga melakukan aksi Ngurek yang sayangnya tidak berbasiskan ajaran Dharma. Akibatnya, darah tertumpah, nama baik tercoreng, bahkan harga diri sameton Bali merosot. Sameton Bali, sadar tidak sadar, seringkali menikam diri sendiri.

 
Dulu, berbicara soal Bali dan penghuninya maka kesan ramah, jujur, aman, seni dan magis yang terpancar. Kini, berbicara tentang Bali maka kesan yang muncul kekerasan, kedisharmonisan, arogansi, kemacetan (red), profanisasi hingga sindikat kejahatan internasional menggema. 


Bahkan sekedar untuk menggapai gengsi sebagai anggota dewan, memalsu ijazah pun menjadi sebuah kebanggaan. Kejujuran lenyap, kesederhanaan punah. Bali dari the Last Paradise menuju the Lost Paradise. Sorga yang hilang.
 
Saat ini, mereka yang berteriak ajeg Bali saat diteliti, justru bersikap ngujeg Bali bahkan ironisnya ada yang nguyak Bali. Figur yang berpidato lantang bicara soal pelestarian budaya, namun kenyataannya yang dilakukan eksploitasi budaya, baik demi kepentingan politik maupun pribadi. Oknum yang kritis bicara agama dan aktif di lembaga keagamaan, justru menunggangi lembaga keagamaan untuk target politik pribadinya.


Kemunafikan menjadi kebiasaan, kebiasaan buruk menjadi tradisi. Bali pun diambang kehancuran. Tradisi Ngurek berubah menjadi tradisi bunuh diri akibat Asta Aiswarya (delapan kekuatan suci) Hyang Widhi tidak lagi menyinari sameton Bali. Dulu Ngurek dengan kesucian, kini Ngurek dengan keangkuhan.

 
Di saat dimana kemajuan teknologi, kemajuan ilmu pengetahuan dan modernitas fasilitas manusia, justru sameton Bali berada dalam degradasi jati diri yang makin turun. Bila etnis China, Vietnam, Thailand menghitung kemajuannya yang melompat pesat, kita di Bali malah termenung menatap tragedi yang terjadi di Bali secara silih berganti.

 
Melihat kondisi ini sudah saatnya ada gerakan revolusioner membangun kembali Bali. Tunjukkan diri dalam pola pikir, pola kata dan pola tindak yang bisa mengembalikan pancaran Bali yang dikenal dengan pancaran ramah, jujur, aman, seni, magis dan lainnya. Tidak usah yang hebat-hebat, cukup yang sederhana dan semampu kita untuk menjadi orang Bali yang Bali.

Hari Raya Galungan

NGELAWANG TARI BARONG

Riwayat Hari Raya Galungan diperkirakan sudah ada pada abad ke XI berdasarkan antara lain : Kidung Panji Malat Rasmi dan Pararaton. Di India perayaan semacam ini juga ada yang dinamakan Crada Wijaya Dacami

 

Berdasarkan mythologienya Hari Raya Galungan disebut dalam usana Bali berupa cerita peperangan Mayadenawa dengan Bhatara Indra. Dalam lontar Jayakasunu yang memuat pewarah-pewarah Bhatari Durgha kepada Sri Jayakasunu. Adapun filsafat Hari Raya Galungan berpusat pada pergulatan Dharma melawan Adharma dengan kemenangan di pihak Dharma.

Permulaan persiapan Upacara Hari Raya Galungan dan akhir Upacara Hari Raya Galungan di mulai pada Tumpek Wariga sampai dengan Budha Kliwon Pahang (Pegat Wakan/Pegat Warah). Pelaksanaan Upacara Hari Raya Galungan adalah selama 42 hari, yang meliputi pemasangan penjor dan adanya Ngelawang.

Penjor
Penjor merupakan simbul Gunung Agung. Segala pala bungkah pala gantung dan sajen pada sanggar Penjor, melambangkan persembahan terhadap bhatara di Gunung Agung (Bhatara Giri Putih). Dengan adanya gunung timbullah kemakmuran.

Ngelawang

Ngelawang adalah pertunjukan bersifat wali dan hiburan umumnya berupa Wali Barong, Telek, Barong kedengkling, Arja yang bergerak dari pintu ke pintu rumah yang lain, dengan mempunyai tujuan mystik meniadakan kekuatan buruk-buruk (Siwagama)


Adapun perinciannya sebagai berikut :


1. Tumpek Wariga
Prakerti ring SangHyang Sangkara, Dewanya tumbuh-tumbuhan. Tujuannya memberitahukan agar tumbuh-tumbuhan berbuah lebat.
Sesapanya " Kaki-kaki tiang mepengarah malih 25 dina Galungan, mabuah apang nged,nged,nged,nged."


2. Coma Paing Warigadian
Puja walin Bhatara Brahma, ngaturang aci ring Paibon memohon keselamatan diri.


3. Wrespati Wage Sungsang (Sugihan Jawa).
Pensucian Bhuwana Agung, pemeretistan ring Pemerajan kunang. Dulurin pengeraratan muang pengreresian Bhatara saha puspa wangi. Tujuannya adalah Menstahanakan (ngadegang) Dewa dan Pitara. Upacara utamanya adalah pensucian semua alat-alat untuk Hari Raya Galungan. 


4. Sukra Kliwon Sungsang (Sugihan Bali)
Melaksanakan pensucian Bhuwana Alit dengan jalan memberikan diri methirta Gocara.5.Redite Paing Dungulan (penyekeban)

Merupakan turunnya Sang Hyang Wisesa, berwujud Bhuta Galungan dimana waktu itu para wiku dan widnyana anyekung Jnana suda nirmala (waspada menjaga kesucian) juga hari ini disebut hari penyekeban.


6. Soma Pon Dungulan (penyajaan - jaja = dada)
Merupakan hari pengastayaning Sang ngamong yoga semadi; membuktikan kesungguhan yang melakukan toga semadhi untuk menghadapi godaan Sang Kala Tiga.


7. Anggara Wage Dungulan (penampahan = nampa)
Merupakan hari Abhuta Yadnya ring catur pata dan di halaman rumah serta memberikan Pasupati pada senjata-senjata. Tujuannya Jaya prakoseng perang ; jaya dari godaan Sang Kala Tiga.


8. Budha Kliwon Dungulan
Hari Raya Galungan dimana seluruh Umat Hindu menghaturkan saji di semua tempat-tempat dan alat-alat, dengan tujuan untuk memusatkan pikiran kepada kesucian dengan melepaskan segala keragu-raguan.


9. Saniscara Pon Dungulan
Merupakan hari pemaridan guru nyurud tumpeng Guru, dengan upacara methirta Gocara.


10. Redite Wage Kuningan (Ulihan = oleh-oleh)
Maksudnya adalah kembalinya Dewa dan Pitara dengan disuguhkan oleh-oleh berupa rempah-rempah urutan, beras dan sebagainya.


11. Coma Kliwon Kuningan (Pamacekan Agung)
Pada hari ini melaksanakan Pasegehan Agung ring Dengen dengan penyembelehan ayang sama lulung, tujuannya mengembalikan Sang Bhuta Galungan beserta pengikutnya.Note; Juga pada hari ini merupakan tonggak batas antara permulaan dan berakhirnya kegiatan Galungan (30 hari ke muka dan 30 hari kebelakang) yang dimulai dari Tumpek Wariga dan berlaku sampai Budha Kliwon Pahang.


12. Budha Paing Kuningan (Pujawali Bhatara Wisnu)
Mempersembahkan aci ring Paibon


13. Sukra Wage Kuningan (Penampahan)
Persiapan untuk menghadapi hari raya Kuningan dengan melenyapkan pikiran-pikiran kotor, sedangkan kegiatan upacara tidak ada pada waktu ini.


14. Saniscara Kliwon Kuningan
Pada hari ini kegiatan upcaranya bertujuan agar Para Dewa, Pitara bersuci-suci serta mukti sajen-sajen. Pelaksanaannya diaturkan sebelum tengah hari. Pemasangan tamyang kolem merupakan parada prakosang perang (simbul kemenangan Dharma terhadap Adharma). Nasi kuning (tebog) dengan hiasan-hiasan yang serba kuning adalah simbul bakti lawan asih.


15. Budha Kliwon Pahang (Pegat Wakan/Pegat Warah)

Merupakan akir dari pada melakukan tapa brata; merupakan akhir dari pada pelaksanaan kegiatan Hari Raya Galungan pewarah Bhatara Durgha kepada Sri Jayakasunu (Lontar JayaKasunu); juga merupakan Warah SangHyang Sukma Licin kepada para Pendeta (Lontar Sundarigama)