Rare Bali Anak Bali Belog Ngiring Ngajegang Bali dengan berbahasa Bali sane becik, senang ring Tembang Bali tur sekancan sastra lan Budaya Bali sane sampun kaloktah ring jagate mangda sumingkin jangkep tur paripurna #Bahasabali #AjegBudayaBali #RareBali

Breaking

SELAMAT DATANG DI BLOG RARE ANGON NAK BALI BELOG
MONGGO SILAKAN DIBACA2

Jumat, 28 Mei 2010

I Pekel

Trunane aukud ene, ooh, pekel san. Tiang nawang ia ngelah moge, motor gede, mewarna selem. ia ngadanin mogenne Mr. Crow. Kenken kaden undukne adanina keto. Gerungan mesin Mr.Crowne nguusang koping. Pisagane makejang pada nawang yening Mr.Crow liwat. Tiang gedeg yening Mr.Crow teke nyelepin pakarangan umah tainge ane asri katumbuhin bunga aneka warna. 


Tiang gedeg duaning kaasrian tetamanan tiange kaaworin munyin montor ngempengang koping. Kukure ane biasa macanda di natah tiange, sambeh pakabarbur. Sayan gedeg basang tiange ningalin I Yellow, cicing gading tiange, nyagjagin trunane ene, ngotes-ngotesang ikuhne sig batisne. Rasanne raket pesan pasawitrannyane. Tekening tiang, I Yellow tusing taen matolihan, da ja lakar maekin. Ngaap ulun atin tiange, ngudiang cicing tiange jag raket pesan ajaka I truna pekel ene.

'Awas, nyanan cai tusing lakar baang icang ngamah', keto jeritan keneh tiange brangti. "Yellow, Yellow", I Pekel makaukan uli kamarne. Tembang raosne cara ngaukin anak bajang jegeg. 

Ngijik I Yellow nyelepin kamarne. Angop san cicing gadinge ene ngamah pulung bakso gagapan I Pekele. Bangsat. Keneh tiange lakar ngenta I Yellow kewala I Pekel, truna ane kost jumah tiange ene, ngalem cicing tiange. Sok rungu, pang kadena tiang demen nepukin saparisolahnyane nyayangang ubuh-ubuhan tiange. Iiiih, sayan-sayan gedeg basange, seneb.

Pangawitne, tiang mula tusing nawang yening ia kost jumah tiange. Dugase tiang mulih patang dina ane suba liwat, kamar di samping kamar tiange - ane ipidan tusing ada nyarenin - jani saget suba ada anak nyewa. Ane nyewa, trunane ene. Tolih uli goba, pekel san rasanne, ciing san semunne, angkuh san samitanne, nakeh saparisolahne buina mrekak. Ganteng?? Aa, ganteng, kewala gigis. 

Dugas belin tiange ngaukin adannyane Mr.Crow, kaden tiang mula seken adan iane keto. Pamuput tiang nawang, mogen iane ane maadan Mr.Crow. Lantas, nyen adan trunanne ene, bani sumpah, taing sing nawang. Tiang marasa sing perlu nawang. Apa gunanne nawang adan truna ece, apake Ossama, Obama, Onasis, Ongolongol, tendas bedag, tiang sing nyangetang. Ngudiang nyangetang truna pekel, ciing, angkuh, nakeh, seming cara kuangan gizi, mirib sing taen nawang dedaharan jaen. 


Panganggone setata dekil, jaler jean maentud brengbeng, sing taen masuah. Uuh, ugal-ugalan. Agem dogen negakin moge pang kadena elit. Cutet, tiang setata brangti baannyane. Keneh tiange mulih, lakar masesanjan malila cita nelahang praine. Yen sing keto, lakar masare lemah-peteng. Kewala, sabilang semengan, tiang setata kakocok bangun baan kuusan gerungan Mr.Crow ane ngempengang koping. Ulihan gedege kaliwat, galeng gulinge anggon tiang nekepin kopinge. Kewala, kuusan gerungan mogenne nyelupsup metelin galenge, tur, rasa-rasa dingeh tiang gerungan mogene ngaba pabesen ; 'Om Swastyastu'. Ooooh, truna jail, nakal, ugal-ugalan. Madak apak nabrak punyan celagi  di sisin jalane, madak apang macemplung ka jlingjingane di bengange, madak tomplok truck..'.

Wraspati, disubane suud ngaturang canang Kajeng Kliwon, nuju nyaluk sanja. Zelly Zen, noni China, sawitra raket tiange, kaatehang baan gelanne, teka ka umah tiange ngajakin milu ka umah Siang May, masi noni China kekantenan tiange dugase SMA. Ia maulang tahun. Belin tiange Gede Wira tonden mulih uli kuliah malam. Nyen orahin tiang ngatehang? Nyen idihin tiang tulung? Tingalin tiang Mr.Crow, mogene, suba parkir di garasi majejer ajak motok bebek tiange. Jumah tiange suung, ada tuah Mr.Crow

Nah lakar angsehang ngidih tulung apang nyak atehanga. Beh, ngidih tulung? Houi, masa nyen anak bajang masuaka ngidih tulung sig anak truna? Sapatutne ia nawang ia perluang tiang, nawang teken pakeweh tiange. Benehne ia nanjang dewek mapitulung. Yen sing keto, idiih, pang kadena bajang kembang bintang, bajang pangetengan, nunasica masuaka. Sing, tusing.

 Pamuput, disubane galahe ngancan nagsek, disubane tiang saja-sajaan nemuang pakeweh, angsehang tiang matindakan maekin kamarne. Getok tiang jelananne, maduluran ulunatine nrugtag. Disubane ia mukahin jelanan, ia idihin tiang tulung, ngatehang ka umah timpale ane sedekan maulang tahun. 


"Tuah ngatehang dogen?" I Pekel matakon. Liaaaaaak. Patakonne ngapelekang, rasanne nagih lebihan tekening dadi tukang ateh. Ceeng tiang paningalanne, ia ngwales nyeeng.

Rikala mekejang suba pada sayaga, I Pekel nyemak motor bebek tiange. Ia ngorahang mogenne sedekan nyakitang basang, gelem. 'Bogbog', keto jeritan keneh tiange. 'Nganggo motor bebek, keneh caine pasti apang maan negak makosod ajak icang. Pekel Cocok adan caine I Pekel, kel kel....'.

Lantas, tiang ajak makejang nilarin umah. Lantas bareng malila cita di umahne Siang May. Angob tiang tekening kamelahan parikrama ulang tahunne. Payas tamiune maendahan, lampune maendahan, panamiune magenepan. Ngon tiang ningalin Siang May madansa ajak gelanne. Lulut san. 

Lantas tiang, tiang mamucu di bucu, marasa suung diramene, padidi, kakrudungin sinaran lampu ngremeng mawarna tangi, mapangenan, 'Di benengan kenene, marasa teken deweke tiwas, tusing ngelah gantetan ajak madansa, pocol jegege tusing ngelah gelan. 


Yen prade deweke ngajak gelan, ganteng, dueg madansa,.....ooohhh, amat demen atine. Yiiihh, iraga kan ngajak anak truna, lumayan ganteng, kewala pasti sing bisa dansa. Paling-paling kadueganne ngibingin joged jaruh, sambilanga mamunyah....Bah, ngudiang ngrambang Mr.Crow, jlema pekel, ciing, angkuh, nakeh, sok. Truna panglentiran, magedi semengan teka sandikala, yen kija palakuanne, paling-paling ngoding pang kadena ngabehin, sing kuangan apa'.

Tiang makesiab duaning Siang May ajak gelanne saget suba majujuk di samping tiange, nekedang pabesen ada anak muani ngajakin dansa. Siang May masi ngidih tekening tiang apang tiang ngisinin pabesen anake muani ento. 'Okey', gangsar pasaut tiange, cara panes banteng kasriokin kribisan ujan, kabatek baan ngedote kaliwat. Duh, anake muani ento suba majujuk di samping tiange. Iiiiihhh, Mr.Crow. Das tiang nyerit baan dulege kaliwat. Enggalang tiang nekep bibihe, apang sing pesu munyine ngacuh. 

Ne, tukang catute ene ngajakin dansa? Pongah juari. Saja, tumben panganggonne rapi, kewala amung anggona nekepin pekelne. Tiang mamendol di korsine. Nanging marasa di keneh, tusing luung mamengkung tuara ngisinin pangidih timpal apabuin timpale sedekan maulang tahun. Lantas ulihan maksaang keneh, tiang bangun uli pategakan. Tiang nawang, nawang san, I Pekel nlektekang tiang. Rasanne paningalanne nagih nguluh ukudan tiange.

"Ampura, tiang ngelut bangkiang", dingeh tiang raos I Pekele makekisi di samping koping tiange. 'Awas, yen cai bengal.....'. Limannyane ngelut bangkiang tiange. Sing madaya, ia dueg madansa. Tindakan tiange adung nuutin tindakan dansannyane.

Pesta ulang tahune pragat, petenge sayan ngikub, sayan dedet. Nanging sigug-ngagune, gedege, ane mapunya di kenehe tekening trunanne ene, ngawit katejanin galang, ngadapang lega. Ane ngranayang, Mr.Crow, aa, I Pekel ene, buka raosne Siang May, kone mahasiswa tugas belajar, timpal kuliah gelannyane di Pasca Sarjana Kajian Budaya. 


Ia dosen Fakultas Seni Rupa. Dugase mara tawang, prajani ees bayune. Bes tegeh baan ngajiang deweke, payu nandang sakin tan gigisan rikala ulung. Disubane tawang ia dosen, kuliah Pasca Sarjana, prajani Mr.Crow, di matan tiange, masalin rupa dadi alep, sropen, bagus cara Shah Rukh Khan tingalin tiang, tur saparisolahnyanne nudut keneh.

"Ampura, tiang ngelut bangkiang", raos tiange disubane tiang negak magandeng di montor bebek tiange. Aget mogenne gelem nyakitang basang. Aget montor bebeke anggona ngandeng tiang, maan galah ngelut bangkiang, maan galah makosod. 

Sesukat ento sing taen tingalin tiang trunane ene pekel, ciing, angkuh, nakeh, sok. Jani, gerungan Mr.Crow, sang moge, alep banban ngetisin kpoing dingeh tiang. pepes gati tiang negak di amben umahe tuah ngantosang sapetekan Mr.Crow, I Moge, pamekas ngantosang mekelnyane, trunane aukud ene, aa, I Pekel, gelan tiange.


Da Nakonang Adan Tiange olih Agung Wiyat S.Ardhi

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Buku Tamu

Cari Blog Ini

Pengikut

Blog Archive