Jumat, 28 Mei 2010

I Pekel

Trunane aukud ene, ooh, pekel san. Tiang nawang ia ngelah moge, motor gede, mewarna selem. ia ngadanin mogenne Mr. Crow. Kenken kaden undukne adanina keto. Gerungan mesin Mr.Crowne nguusang koping. Pisagane makejang pada nawang yening Mr.Crow liwat. Tiang gedeg yening Mr.Crow teke nyelepin pakarangan umah tainge ane asri katumbuhin bunga aneka warna. 


Tiang gedeg duaning kaasrian tetamanan tiange kaaworin munyin montor ngempengang koping. Kukure ane biasa macanda di natah tiange, sambeh pakabarbur. Sayan gedeg basang tiange ningalin I Yellow, cicing gading tiange, nyagjagin trunane ene, ngotes-ngotesang ikuhne sig batisne. Rasanne raket pesan pasawitrannyane. Tekening tiang, I Yellow tusing taen matolihan, da ja lakar maekin. Ngaap ulun atin tiange, ngudiang cicing tiange jag raket pesan ajaka I truna pekel ene.

'Awas, nyanan cai tusing lakar baang icang ngamah', keto jeritan keneh tiange brangti. "Yellow, Yellow", I Pekel makaukan uli kamarne. Tembang raosne cara ngaukin anak bajang jegeg. 

Ngijik I Yellow nyelepin kamarne. Angop san cicing gadinge ene ngamah pulung bakso gagapan I Pekele. Bangsat. Keneh tiange lakar ngenta I Yellow kewala I Pekel, truna ane kost jumah tiange ene, ngalem cicing tiange. Sok rungu, pang kadena tiang demen nepukin saparisolahnyane nyayangang ubuh-ubuhan tiange. Iiiih, sayan-sayan gedeg basange, seneb.

Pangawitne, tiang mula tusing nawang yening ia kost jumah tiange. Dugase tiang mulih patang dina ane suba liwat, kamar di samping kamar tiange - ane ipidan tusing ada nyarenin - jani saget suba ada anak nyewa. Ane nyewa, trunane ene. Tolih uli goba, pekel san rasanne, ciing san semunne, angkuh san samitanne, nakeh saparisolahne buina mrekak. Ganteng?? Aa, ganteng, kewala gigis. 

Dugas belin tiange ngaukin adannyane Mr.Crow, kaden tiang mula seken adan iane keto. Pamuput tiang nawang, mogen iane ane maadan Mr.Crow. Lantas, nyen adan trunanne ene, bani sumpah, taing sing nawang. Tiang marasa sing perlu nawang. Apa gunanne nawang adan truna ece, apake Ossama, Obama, Onasis, Ongolongol, tendas bedag, tiang sing nyangetang. Ngudiang nyangetang truna pekel, ciing, angkuh, nakeh, seming cara kuangan gizi, mirib sing taen nawang dedaharan jaen. 


Panganggone setata dekil, jaler jean maentud brengbeng, sing taen masuah. Uuh, ugal-ugalan. Agem dogen negakin moge pang kadena elit. Cutet, tiang setata brangti baannyane. Keneh tiange mulih, lakar masesanjan malila cita nelahang praine. Yen sing keto, lakar masare lemah-peteng. Kewala, sabilang semengan, tiang setata kakocok bangun baan kuusan gerungan Mr.Crow ane ngempengang koping. Ulihan gedege kaliwat, galeng gulinge anggon tiang nekepin kopinge. Kewala, kuusan gerungan mogenne nyelupsup metelin galenge, tur, rasa-rasa dingeh tiang gerungan mogene ngaba pabesen ; 'Om Swastyastu'. Ooooh, truna jail, nakal, ugal-ugalan. Madak apak nabrak punyan celagi  di sisin jalane, madak apang macemplung ka jlingjingane di bengange, madak tomplok truck..'.

Wraspati, disubane suud ngaturang canang Kajeng Kliwon, nuju nyaluk sanja. Zelly Zen, noni China, sawitra raket tiange, kaatehang baan gelanne, teka ka umah tiange ngajakin milu ka umah Siang May, masi noni China kekantenan tiange dugase SMA. Ia maulang tahun. Belin tiange Gede Wira tonden mulih uli kuliah malam. Nyen orahin tiang ngatehang? Nyen idihin tiang tulung? Tingalin tiang Mr.Crow, mogene, suba parkir di garasi majejer ajak motok bebek tiange. Jumah tiange suung, ada tuah Mr.Crow

Nah lakar angsehang ngidih tulung apang nyak atehanga. Beh, ngidih tulung? Houi, masa nyen anak bajang masuaka ngidih tulung sig anak truna? Sapatutne ia nawang ia perluang tiang, nawang teken pakeweh tiange. Benehne ia nanjang dewek mapitulung. Yen sing keto, idiih, pang kadena bajang kembang bintang, bajang pangetengan, nunasica masuaka. Sing, tusing.

 Pamuput, disubane galahe ngancan nagsek, disubane tiang saja-sajaan nemuang pakeweh, angsehang tiang matindakan maekin kamarne. Getok tiang jelananne, maduluran ulunatine nrugtag. Disubane ia mukahin jelanan, ia idihin tiang tulung, ngatehang ka umah timpale ane sedekan maulang tahun. 


"Tuah ngatehang dogen?" I Pekel matakon. Liaaaaaak. Patakonne ngapelekang, rasanne nagih lebihan tekening dadi tukang ateh. Ceeng tiang paningalanne, ia ngwales nyeeng.

Rikala mekejang suba pada sayaga, I Pekel nyemak motor bebek tiange. Ia ngorahang mogenne sedekan nyakitang basang, gelem. 'Bogbog', keto jeritan keneh tiange. 'Nganggo motor bebek, keneh caine pasti apang maan negak makosod ajak icang. Pekel Cocok adan caine I Pekel, kel kel....'.

Lantas, tiang ajak makejang nilarin umah. Lantas bareng malila cita di umahne Siang May. Angob tiang tekening kamelahan parikrama ulang tahunne. Payas tamiune maendahan, lampune maendahan, panamiune magenepan. Ngon tiang ningalin Siang May madansa ajak gelanne. Lulut san. 

Lantas tiang, tiang mamucu di bucu, marasa suung diramene, padidi, kakrudungin sinaran lampu ngremeng mawarna tangi, mapangenan, 'Di benengan kenene, marasa teken deweke tiwas, tusing ngelah gantetan ajak madansa, pocol jegege tusing ngelah gelan. 


Yen prade deweke ngajak gelan, ganteng, dueg madansa,.....ooohhh, amat demen atine. Yiiihh, iraga kan ngajak anak truna, lumayan ganteng, kewala pasti sing bisa dansa. Paling-paling kadueganne ngibingin joged jaruh, sambilanga mamunyah....Bah, ngudiang ngrambang Mr.Crow, jlema pekel, ciing, angkuh, nakeh, sok. Truna panglentiran, magedi semengan teka sandikala, yen kija palakuanne, paling-paling ngoding pang kadena ngabehin, sing kuangan apa'.

Tiang makesiab duaning Siang May ajak gelanne saget suba majujuk di samping tiange, nekedang pabesen ada anak muani ngajakin dansa. Siang May masi ngidih tekening tiang apang tiang ngisinin pabesen anake muani ento. 'Okey', gangsar pasaut tiange, cara panes banteng kasriokin kribisan ujan, kabatek baan ngedote kaliwat. Duh, anake muani ento suba majujuk di samping tiange. Iiiiihhh, Mr.Crow. Das tiang nyerit baan dulege kaliwat. Enggalang tiang nekep bibihe, apang sing pesu munyine ngacuh. 

Ne, tukang catute ene ngajakin dansa? Pongah juari. Saja, tumben panganggonne rapi, kewala amung anggona nekepin pekelne. Tiang mamendol di korsine. Nanging marasa di keneh, tusing luung mamengkung tuara ngisinin pangidih timpal apabuin timpale sedekan maulang tahun. Lantas ulihan maksaang keneh, tiang bangun uli pategakan. Tiang nawang, nawang san, I Pekel nlektekang tiang. Rasanne paningalanne nagih nguluh ukudan tiange.

"Ampura, tiang ngelut bangkiang", dingeh tiang raos I Pekele makekisi di samping koping tiange. 'Awas, yen cai bengal.....'. Limannyane ngelut bangkiang tiange. Sing madaya, ia dueg madansa. Tindakan tiange adung nuutin tindakan dansannyane.

Pesta ulang tahune pragat, petenge sayan ngikub, sayan dedet. Nanging sigug-ngagune, gedege, ane mapunya di kenehe tekening trunanne ene, ngawit katejanin galang, ngadapang lega. Ane ngranayang, Mr.Crow, aa, I Pekel ene, buka raosne Siang May, kone mahasiswa tugas belajar, timpal kuliah gelannyane di Pasca Sarjana Kajian Budaya. 


Ia dosen Fakultas Seni Rupa. Dugase mara tawang, prajani ees bayune. Bes tegeh baan ngajiang deweke, payu nandang sakin tan gigisan rikala ulung. Disubane tawang ia dosen, kuliah Pasca Sarjana, prajani Mr.Crow, di matan tiange, masalin rupa dadi alep, sropen, bagus cara Shah Rukh Khan tingalin tiang, tur saparisolahnyanne nudut keneh.

"Ampura, tiang ngelut bangkiang", raos tiange disubane tiang negak magandeng di montor bebek tiange. Aget mogenne gelem nyakitang basang. Aget montor bebeke anggona ngandeng tiang, maan galah ngelut bangkiang, maan galah makosod. 

Sesukat ento sing taen tingalin tiang trunane ene pekel, ciing, angkuh, nakeh, sok. Jani, gerungan Mr.Crow, sang moge, alep banban ngetisin kpoing dingeh tiang. pepes gati tiang negak di amben umahe tuah ngantosang sapetekan Mr.Crow, I Moge, pamekas ngantosang mekelnyane, trunane aukud ene, aa, I Pekel, gelan tiange.


Da Nakonang Adan Tiange olih Agung Wiyat S.Ardhi

Buduh Ring Ula Aya

FOTO ANANDA

Wenten katuturan satua jadma sane madue pakubon ring pagunungan. Jadma pagunungane punika mewasta Pan Badung. Ipun madue pianak bajang adiri mewasta Ni Badung. Serahina geginan ipun Ni Badung ngarereh saang adola ke pasar. Nyabran rahina semeng Ni Badung luas ke tengahing bet ngrereh saang ngantos tajeg Ida SangHyang Surya wawu ipun rauh saking bete. 


Satunggil rahina semengan, wawu ipun bangun sampun pati kaplig nyemak gae repot pesan wiakti ipun malelebengan ring paone, wusan melelebengan raris ipun mataki-taki lakar luas ngarereh saang saha makta sangu. Asapunika serahina geginan ipun Ni Badung.
 
Sedek dina anu kaceritayang Ni Badung malih luas ke bete ngarereh saang. Sakemaon rikanjekan punika nembe ngantos surup Ida Sang Hyang Bhatara Dipati, wawu ipun malipetan uli bete, samaliha nenten makta bebaktan saang sekadi sane sampun-sampun. Duaning asapunika kawentenang pianakne Pan Badung, raris premangkin metu brangtin ipune. Nganinin indike punika, raris Pan Badung ngrincikan jaga ngintip leluasan pianakne ngarereh saang.


Gelisang satua, sakadi sane sampun-sampun Ni Badung


ngelaksanayang geginannyane rahina semeng malelebengan ngelantur reris ipun luas ketengahing bet. Duk punika Pan Badung ngintip panakne mataki-taki ayat luas ngarereh saang. Ditu kekantenang Ni Badung makta beken ane liu. Tiosan teken bekel, Ni Badung taler makta odak utawi boreh. Sesampune jangkep aban-abane Ni Badung raris ipun punika mejalan ngarereh saang. Duaning Pan Badung do nawang ngenken sujatine pianaknyane, laut katugtug uli duri Ni Badung ke tengah bete olih bapane.

Sane mangkin kabaos pianak ipune Ni Badung sampun neked ring tengah bete. Kagegawok tur makesiab wiakti bapan ipun Ni Badung ningalin pianakne ngabin ula aya ageng pisan. Irika taler kakantenang pianaknyane morehin ula aya punika. Sesampune ula aya punika kaborehin lan kauruturut raris ula ayane punika wehina nasi. Ula ayane punika boh tur tutut pisan ring pianak ipun.“Kene ne geginanne I Ni Badung, pantes demen tur jemet pesan ngalih saang, ngantos tengai-tengai”. Asapunika pakrengkengan Pan Badung padidiane. Indike punika sane mawinan sayangsayang ngon Pan Badung ngantenang indike sane wenten ring arep ipun. Kakantenang taler Ni Badung langlang ulangun ngajak ula ayane punika. Sesampune Ni Badung mewali ke pekubonyane, iraka raris Pan Badung medemang ula ayane punika kabatek baan jengah lan gedeg ipune.


Kacarita sane mangkin, malih ipun Ni Badung luas ngarereh saang ke bete sesampune wusan malelebengan. Disubane neked ditengahing bet, dapetange ulane punika padem. Irika raris Ni Badung ngeling sigsigan tur malisah saha melekur ula ayane ane sampun padem. Sawireh ngantos surup Ida Sang Hyang Surya Ni Badung ten wenten ring pakubonnyane, raris bapan ipun menyet teken ngemademang ula raris ipun kagenah bangken ulane punika. Dapetange pianakne malisah ngelingin bangken ula ayane punika. 


Ditu raris kakedeng tur paida ajaka ka pakubonnyane. Neked di kubonnnyane Ni Badung kategul plih bapane. Sane mangkin kaceritayang Ni Badung buduh, yan kudang-kudang balian kaden sampun nambanin, sakewanten nenten wenten sane mrasidayang nyegerang. Kabatek baan rahat sakitne Ni Badung raris ipun punika padem. Kabaos Ni Badung sampun keni guna-guna ula ayane punika.
Pupulan satua bali olih I Ketut Keriana, M.p.d

Senin, 17 Mei 2010

Manis Mamanesin

Merdah Tualen

Di desa Tumpi ada anak mara menek truna, madan I Made Tamped. Ia tusing demen magarapan, geginanne kema mai ngagendong. Buine drowaka ngentud. Yan madaaran tusing nyandang raosang, duang piring mamantet acepok telah baana. Apa buin ada gohne bisa maimbuh, pindo ping telu, cara kembungan basangne mauadan.


Sedek anggar kasih Tambir, katuju odalan di pura. Truna-trunane makejang magarapan, ada masang pajeng umbul-umbul, tumbak miwah masang ider-ider di pura. Ane luh-luh nanding canang, ada ane majajahitan busung makejang lega magogonjakan.


I Tamped pragat jangkak-jongkok tuara bisa ngudiang. Limanne giging magae, ento jemaka usak, ene jemaka uug.


Suba tengai sawatara suba jam dasa, truna-trunane mareren magarapan. I Tamped sepanan nyujur dagang klepone di batan punyan cepakane di jaba. Silanne tiding ngarepin dagang, laklak, pisang rai, klepon makejang dotina. Paesne ngetel laut mamunyi, "Embok Luh, baang icang pisang raine atekor. Pilihin bedik ane geden-gedenan ! Nyuhne bedikin ngisinin uyah !" Keto abetne sambilanga ngumbahin lima. 


Dagange ngencolang ngikih nyuh. Tekore mujung misi pisang rai maurab nyuh laut kaenjuhin I Tamped. I Tamped nyekenang tegakne lantas madaaran. Suba telah tekore entunganga. I Tamped saksak-siksik malihin kantong, makejang puyung.

Timpal-timpalne nawang unduk I Tamped anak mula demen keto, dija-dija mablanja pragat tusing taen mayah. Timpal-timpalne maakin I Tamped, lantas negak disampingne, sarwa mamunyi, "Tamped, eda keweh teken pipis ! Icang ngaba pipis liu. Mara busan icang ngempug celengan. 
Ento ada kelepon gadang akapar enu makudus. Yan telah baan Tamped, ento makejang, icang sanggup mayahin". I Tamped makenyir, kenehne lega, laut mamunyi, "Aduh sedeng melaha pesan, cara sasih ketiga kangkange jani ada grimisan ujan. Yang saja keto icang sanggup nelahang klepone makejang. I Tamped ngombohang sabuk, melahang tegakne. Timpal I Tampede ane madan Gede Arsa laut ngomong, " Embok Luh, baang timpal tiange klepon makejang. Buin kesep tiang lakar mayah".


Dagange makenyir lantas ngurab klepone a kapar baan nyuh, lantas kaenjuhin I Tamped. I Tamped makenyir, kenehne lega maan klepon akapar tusing mayah. "Dija buin ngalih galah buka jani. Basang layah ada anak maang daaran melah. Buin kejep teked jumah tusing perlu ngalih nasi".


Keto papinehne I Tamped. Tumuli nyemak klepone kadaar. Dadua telu, macelep acepokan. Ciplakanne jaan pesan. Gulan klepone makecrot, pipi muah bajunne kaliahin gula. Timpal timpalne bengong ningalin I Tamped ames naar klepon. Ada ane kedek ningalin I Tamped madaar cara Cupak. Tangebot tangawan limanne selegenti nyelepang klepon ka bibihne.


Suba ada atengah kapar kleponne telah kadaar, ciplakanne sayan ngadengang, I Tamped kilen-kilen, peluhne maselet. I Tamped ngangsehang naar klepone lek jengah kakedekin. Limanne ngusapin peluh, angkihanne suba angseg-angseg baan wareg. Gobanne baag biing, basangne mrasa panes, lantas ngenggalan bangun. Ia nyleseh magedi tusing metolihan teken timpal-timpalne. Timpal-timpalne mabriag kedek. "Hai Tamped, ne kleponne enu, aba mulih ungkus. Nguda magedi dong tugtugang daar. Klepon gratis sing perlu mayah. Buin mani dija ngalih klepon pagaen embok luhe ?" Keto munyin timpal-timpalne.Tamped mrasa basangne bengkang delu-delu tusing nyak ngutah. Pajalanne srayang-sruyung ngungsi umahne. Teked jumahne jeg nyleseh ka pasarean tumuli malingkuh. Basangne kriug-kriug ia uek-uek. Badingang kangin sakit badingang kauh sakit.


Reramanne nyagjag maakin I Tamped budang-bading uek-uek, laut malihin gidat "Bah nguda kene panes awak ceninge apa daar busan di jaba pura. Bapanne kema alihang don nyambu, anggon nyimbuh isinin uyah areng!. Keto abet memenne, bapanne ngenggalang ngalih don nyambu muah uyah areng anggona nyimbuhin basang I Tampede.


I Tamped ngomong sambilanga aduh-aduh, "Meme bapa, i busan di jaba pura tiang matoh-tohan madaar klepon ngajak timpal-timpal tiange. Ulihan manisne kanti tengan kapar tiang naar klepon". "Bah beneh bajun ceninge ebekin gula Bali. Cening patutne bisa ngreringa madaar. Yan bas liu baan madaar masih ngranayang tusing melah. Manise mula manesin " Keto munyin memene sambilanga ngurut-ngurut basang pianakne.


Pan Bagia Teken Pan Bonggan Olih Sabha Sastra Bali, Denpasar

Kamis, 06 Mei 2010

Kembangkan Kemampuan untuk Menghadapi Kemalangan

KRISNA

Ketika Arjuna berkata kepada Sri Krishna, "Anda adalah ayah saya; Anda adalah ibu saya; Anda adalah guru saya; Anda adalah kekayaan saya dan segala-galanya bagi saya," dengan menyerahkan keseluruhan dirinya secara utuh kehadapan Sri Krishna, dan karena itu Sri Krishna pun menjawab : "Engkau adalah siswa-Ku; laksanakanlah perintah-Ku; Kerjakan segalanya untuk-Ku dan akan Ku lindungi engkau."

 
Saat membahas "Sankhya Yoga" Sri Krishna mengajarkan Arjuna cara menyerahkan diri sepenuhnya kepada kehendak_Nya. 


Sri Krishna membebaskan Arjuna dari kesadaran-badani yaitu kecendrungan menyamakan badan dengan athma (kekuatan Tuhan yang bersetana dalam diri). Selama kesadaran-badani itu masih menyelimuti, maka kita tidak akan mungkin melaksanakan disiplin spiritual dalam bentuk apa pun, baik itu Dharma Marga, Karma Marga ataupun Bhati Marga. Pada kenyataannya kelekatan mencemari kemurnian hati.

 Tanpa upaya membersihkan hati dari ketidakmurnian itu, maka tidak akan ada peluang untuk mengisinya perasaan-perasaan suci. "Arjuna" bersabda Sri Krishna,"Kau sedang tenggelam dalam kesadaran-badani. Buanglah khayalan itu, hanya setelah demikian maka Aku akan dapat mengisi hatimu dengan kebijaksanaan dan kebahagiaan."


Kekaburan nalar adalah penyebab paling utama dari kesedihan. "Apakah engkau merindukan Tuhan, merindukan Dharma ? Bila engkau menangis karena kerinduan pada Tuhan dan Dharma, maka kerinduanmu merupakan Yoga Sadhana (usaha spiritual). 


Engkau telah menjerit-jerit untuk menuntut banyak hal, namun kini, ketika pelaksanaan 'Dharma' menyurut, maka engkau harus menumbuhkan keberanian. Engkau harus mengembangkan kemampuan untuk menghadapi bencana dan kemalangan. Hari ini seharusnya engkau telah mendapatkan keberanian yang hebat serta kebulatan hati yang tak tergoyahkan. Hindari keberanian yang membabi-buta dan keberanian yang dungu. 

Seseorang hendaknya memiliki kemampuan memilah-milah dan menyesuaikan sikap terhadap waktu, tempat dan keadaan. Sejak sekarang, dan dari sinilah engkau harus selalu memiliki keberanian dalam sanubarimu, serta memiliki ketetapan hati untuk menunaikan tugas." Itulah yang ditekankan oleh Sri Krishna kepada Arjuna.
Meditasi Matahari Terbit olih Gede Arsa Dana

Embas Sang Hyang Gana

Wenten katuturan satua Raksasa magoba aeng, kabinawa tur ngreresin pisan tan pendah Sang Kalantaka. Raksasane punika mawasta Nilarudraka. Kalintang sueca wiakti Ida Bhatara Rudra ring ipun mapaica waranugraha sane marupayang kesaktian mautama. Majalaran paican Ida punika mawastu ipun tan prasida kapered antuk sakancan senjata, napi malih pacang sida kapademang olih manusa, denawa miwah Dewata.


Riantukan ipun punika rumasa tekening padewekan purusa, sakti tanpa tandingan, raris metu manah ipun sane boya-boya, minakadi ipun mamunyah, wimoho, stata brangti, ngapak-apak, tan mari nyapa kala aku. 

Sekancan parilaksanan ipun stata ngardi res sang ngantenang. Duaning asapunika kawentenang ipune para panjak rauhing para Ratune ten wenten sane purun sami ngandep kasor.

Kabawos sane mangkin sami para Ratune sane wenten ring jagate prasida kakasorang olih ipun. Riantukan asapunika, raris sane mangkin ipun ngelanturang tetujonnyane ngelurug Suargane. Sapetekan ipune ke Suarga kasarengin olih bala wadua raksasa sane ebek jejel ten kaetang makuehnyane tur sami dahat wirasa tankapangpangan. Para Dewata miwah Resin ambarane, tan prasida nangkepin panglurug I Detia Nilarudraka. Riantukan asapunika raris pada Dewatane ring Suarga sami malaib ngarereh genah masingidan.

 Kacarita sane mangkin para Dewatane ring genahe masingidan ngawentenang paparuman sane matetujon ngerincikang naya upaya mangda prasida ngasorang I Detia Nilarudraka. Peparuman punika kamanggalaning olih Bhegawan Wrhaspati sane gumanti pradnyan tur waged ring wiweka.


 Manut penarkan Bhagawan Wrhaspati, Detia Nilarudraka wantah prasida kakasorang olih putran Ida Bhatara Siwa sane maprarai gajah. Risampune asapunika wenten pangandikan Bhagawan Wrhaspati sane nyalarang pikayunan, para Dewatane sumingken bingung, santukan sampun kauningin Bhatara Siwa durung madue putra. 

Turmaning Bhatara Siwa duk punika kanjekang ngelaksanayang yoga samadi ring gunung Kailasa, semalihe para Dewatane tan wenten sane purun ngusak-asik yogan Ida santukan jerih pacang keni pastu. Paka pamutus daging bebaosan sajeroning paruman, wantah Bhatara Smara sane kajudi pacang ngoda yogan Ida Bhatara Siwa, mangda sida kalebarang, turmaning mangda Bhatara Siwa prasida matemu awor salulut ring rabin Ida Dewi Uma, ngelantur prasida pacang madue putra maprarai gajah.

Tan asue, raris rauh kocap Sang Hyang Smara ring pucak gunung Kailasane genah Ida Bhatara Siwa nangun Yoga Semadi. Irika raris Sang Hyang Smara nibakang panah Idane, tur ngenenin ulun arsan Ida Bhatara Siwa. Indike punika sane ngawinan yogan Ida Bhatara Siwa mawastu buyar, tur metu pikayun Idane arsa pacang awor salulut ring rabinida Dewi Uma.

Sane mangkin kacrita Ida Bhatara Siwa jagra saking yoganida, kaaksi Sang Hyang Smara ayat ngenahang gandewa sane kaanggen manah Bhatara Siwa ring payogan. “Sang Hyang Smara sane ngawinang yogan manirane buyar.” Sapunika kapikayun olih Ida Bhatara Siwa yoganida mawastu buyar mawit sangkaning kabencana olih Sang Hyang Smara. 

Punika awinan Ida Bhatara Siwa kalangkung duka, mawastu saking netranida sane katrini metu agni angabar-abar nuju tur ngeseng Sang Hyang Smara mawastu Ida pramangkin dados awu. Para dewatane sane ngutus Sang Hyang Smara sami rumasa iwang tur ngaksama. Pabuat para Dewatane ngutus Sang Hyang Smara wantah sumangdane I Detia Nilarudraka presida kapademang turmaning Suargane prasida rahayu rahajeng.

Kaceritayang sane mangkin Ida Sang Hyang Ratih uning indik rabinida, sampung seda kageseng olih Bhatara Siwa. Sang Hyang Ratih raris tangkil ring Bhatara Siwa tur mapinunas sumangdenya Bhatara Siwa ledang ugi ngurip malih rabinida, Sang Hyang Smara kadi jati mula. Sakewanten Bhatara Siwa ten kayun malih ngurip Sang Hyang Smara. 


Hyang Ratih banget mapinunas mangda Bhatara Siwa ledang ngeseng Sang Hyang Ratih, gumanti mangda macihna Ida ngelarang pati brata tur awune prasida matunggalan. Riantukan banget lab kedeh pisan pinunas Sang Hyang Ratih, raris Bhatara Siwa nagingin pinunas Sang Hyang Ratih, raris Ida kageseng antuk netra katrini tur sida nunggal. Punika awinan Sang Hyang Smara Ratih tan madue stula sarira. Santukan Bhatara Siwa sampun keni  panah Sang Hyang Smara mawastu pekayunan Ida kaliput raga kasmaran nglantur awor salulut ring rabi, sane ngranayang Dewi Uma mobot.

Risampune Bhatara Siwa awor salulut, Dewi Uma malih mapinunas ring rakan Ida, mangda Sang Hyang Smara lan Sang Hyang Ratih kaurip malih. Sakewanten Bhatara siwa nenten nagingin pinunas Dewi Uma pacang nguruip malih Sang Hyang Smara lan Sang Hyang Ratih. Bhatara Siwa wantah nglugrayang awun Sang Hyang Smara lan Sang Hyang Ratih kasambehang ring jagate. Sang Hyang Smara prasida nyusup ring pakayun sang purusa, lan Sang Hyang Ratih nyusup ring kapayunan sang pradana. Punika awinan purusa pradana rauh amangkin ten prasida kapasahang, sane pacang gumanti ngawerdiang jagate.

Sane mangkin kabawos, rikanjekan Dewi Uma mabebaosan sareng Bhatara Siwa, kancit wenten gajah petak druwen Ida Bhatara Indra sane mawasta Airawana ngelintang ring ajeng Ida. Indike punika sane ngawinang Dewi Uma dahat tengkejut ngaksi kawentenang gajahe punika, sane ngeranayang Dewi Uma ngembasang putra sane mapesengan Sang Hyang Gana sane maprarai gajah.

Wawu embas Sang Hyang Gana, raris kapangandikayang olih para Dewatane mangde nyiatin I Detia Nilarudraka, mawit sangkaning pekayun Hyang Parama Wisesa, awinan satunggil Sang Hyang Gana katigtig ten mari angganida ngagengan, tur pramangkin duur. Kala punika Sang Hyang Gana raris munggel siung Idane asiki kaanggen sanjata sane pamuput prasida mademang Detia Nilarudraka. Mawinan Suargane rauh mangkin sida rahajeng sane pinaka tatujon utama manusane.
Pupulan Satua Bali olih I Ketut Keriana, M.p.d