Minggu, 04 Maret 2012

I Cita Maprekara

I Macan, I Kancil Buron Alase

Galahe mangkin Rare Angon Nak Bali Belog jagi nyatuayang parindikan I Cita Maprekara. Di sisin alase kauh ada anak mondok pedidianne, ane maadan I Cita. Sedina-dina geginane mula ngalih saang ke alase. Risedek  dina anu I Cita luas ke alase mebudi lakar ngalih saang lakar anggone mepunpun di pondok.


Kacrita pejalane I Cita suba joh uli pondok. I Cita ningehang munyi katulung-tulung uli di beten kayune bet. Mara paekange teken I Cita, dapetange I Macan mekrangkeng kena jebag. Ditu mamunyi ia I Macan,

 " Ih Manusa tulungin ja kai. Yening iba nyak nulungin kai, kai sing ja ngamah ia I Manusa kayange riwekas ".

 Keto pamunyine ia I Macan. Lantas I Cita nulungin mesuang ia I Macan.
Nah disubane I Macan kapesuang uling krangkeng, ditu mebalik kenehne I Macan. Ia nagih nyarap anake buka I Cita. Kene I Cita memunyi, "Ih cai Macan, tusing ja iba nawang tresna, sing kih iba bisa ngalap kapiolas anak len. Disubane cai tulungin icang, jani jeg cai nagih ngamah wake. 

Setondene keto lan jani takonang unduke nenenan teken krama alase dini ". Keto penagihne ia I Cita. Semeton Rare Angon Nak Bali Belog sane wangiyang titiang, ngiring lanturang satua puniki.

Nah gelisang satua enggal, kecunduk lantas ia ajak I Jaran. I Macan teken I Cita nyatua undukne tuni. Nyen sujatine ane beneh tur nyen ane pelih. Mesaut ia I Jaran, "Kene totonan, tuah cai I Macan ane beneh. Apa mekrana, sawireh I Manusa nganggoang kitane teken cang. Dugase can enu siteng, sebilang sai-sai icang tundene negen saang, negen kayu, lan negen padi. Kewale di subane tua, kutange tanpa rungu ".

Ditu I Macan merasa demen atine. Di subane keto ketemu lantas buin ajak I Sampi. Tur Sampi mamunyi kene, " Yen kai, mula menehang anake buka cai Macan. Apa mawinan keto wireh ia I Manusa sing je nawang welas asih. Buka kai jani, di subane tusing dadi baan metekap di carike jeg suba kutanga kai dini. Ngantos pekenan, kai adepa tur tampahe. Yen keto dija ada tresnane I Manusa tekenang cang ".
Mara amonto jeg liang bayune ia I Macan sawireh makejang menehang tur ngilonin. Ane buin besik teka ia I Kedis Crukcuk. Kene pesautne,

"Yen buka keto, cang menehang anake buka Beli Macan/ Sawireh I Manusa tusing ngelah pengelokika. Sabilang tepukine cang metinggah di kayune, jeg tulupine cang, panahe nyaman-nyaman cange. Pianak cange jeg abana mulih baanga pianakne anggona plaliyanan kanti ngemasang mati ulian tusing ngamah-ngamah ".

Rikala ento nyanget-nyangetang ngedenang bayune I Macan lakar ngamah ia I Cita. Kewala I Cita metanggeh buin acepok dogen. Ditu katemu teken ia I Kancil. Semeton Rare Angon Nak Bali Belog, ngiring lanturang satua puniki. Ajake dadua mesadu paundukane teken I Kancil. Nah ditu I Kancil mepajar.

 "Apang seken cang tatas nawang unduk, jalan kema jani sid tongose ane malu. Ditu edengang teken icang unduk ane sujati". 

Mejalan lantas I Kancil, I Cita, teken I Macan ke tongos jebage ituni. I Kancil ngelanturang kene, " Nah yen buka pesaduan cai ajak dadua, jani lautang uli jumu edengang tongos caine tuni. Cai  Macan mecelep malu kejebag krangkenge totonan tur kancing malu. Nah jani I Cita dugase ento dija nongos. Nah tegarang mejujuk sid tongose malu". Nah di subane keto, kena suba baan paundukane teken I Kancil. Tur memunyi kene." Nah cai Cita kema suba kalahin mulih, depang ia I Macan di tengah jebage totonan. I Macan mula buron sing bisa ngalap tresnan anak len". Ditu I Cita ngenggalang ngalain ia I Macan.
I Kancil memunyi kene teken I Macan,

 "Ih cai Macan, nongos cai malu ditu di krangkenge totonan. Icang lakar magedi malu, sawireh cai tusing bisa ngalap tresnan anak len. Anak ane mebudi tekening cai, jeg balik amah cai. Dija jang cai tata kraman caine. Nah, dumadakja ada anak len ane lakar nulungin cai pesu uli krangkeng nenenan".
DI subane keto I Macan kalahine teken I Kancil ngajak I Cita. Ditu ia pedidiane tusing ada anak ngungkabang krangkeng jebage ento. Tusing ngamah-ngamah, tur kacritayang I Macan mati makenta. Nah, sapetilarne I Kancil ajak I Cita uling tongosne I Macan, I Kancil ngerawos kene, " Eda bes kedropon mepitulungan teken anak len ane tusing tawang keneh tur solahne. Pineh-pinehang malu. Sing ja kene baan, apang tusing iraga matulungan katiben baya, buka solahe I Macan. Tuang totonan buron tusing bisa ngalap kapiolas tur kapitresnan anak len. Jadma buka keto enggal, utawi mekelo, pastika kena sengkala ". Nah keto kacritayang I Cita Maprekara.
Kambil saking buku Satua Bali Kambing Takutin Macan olih I.N.K. Supatra, kaposting olih Rare Angon Nak Bali Belog.
Insert Image dari Museum Wayang Indonesia

8 komentar:

 1. Waw artikelnya pake bahasa bali he saya ga tw artinya sob, tapi saya yakin artikel ini sangat informativ banget... nice share...salam kenal juga

  BalasHapus
 2. Polih manten bli eben satua2 Bali,, becik pisan bli...

  Swasti nyanggra Rahina Suci Nyepi lann warsa anyar 1934 Saka

  BalasHapus
 3. have a nice day! :) returning visit..

  BalasHapus
 4. Buat Sahabat Arman, Itu bahasa daerah asli Bali, @ Bli Pande, saolnya punya banyak buku2 cerita :), For Jennifer thanks for visit and Mas Fandi Adhitya, terima kasih supportnya

  Admin

  BalasHapus
 5. ane gak ngerti bahasa bali. itu maksudnya bercerita tentang apa y sob?

  btw, sukses selalu y sob^^ salam blogger...

  BalasHapus
  Balasan
  1. Ceritanya, Manusia yg menolong Macan, namun tidak berbalas budi karena ingin dimangsa, si kancil datang membantu Manusia :) singkat yach hehe...

   Hapus
 6. Salam Kenal Bli... keren ceritanya... kalo diperhatikan manusia lbh banyak punya salah sama mahluk lain nya... hehehhe

  BalasHapus

Buku Tamu