Kamis, 24 Mei 2012

Kena Kecangkik

Topeng Pujawali Pura Dharma Sidhi Ciledug

"SENIMAN TIDAK AKAN BISA TERUS BERKARYA JIKA ANDA MEMBELI ALBUM BAJAKAN, BELI ALBUM ORIGINAL AGAR KITA TETAP BISA MENIKMATI TERUS KARYA PARA SENIMAN SELANJUTNYA"


Om Dirgarastu Namo Sidham
Mamitang geng pangampura, ring ida dane sami
Pamiarsa sane wangiyang titiyang melarapan antuk pangenan Ida Sanghyang Wisesa kalih Ida Betara-betari Sedhaya, wengine mangkin, titiang saking drama gong Pongah Juari, tangkil ngaturaken kunang tata carita sane mapiteges, boya wenten tiyos KENA KECANGKIK.....  Pamiarsa sane gumanti suksmayang titiang manawita tuna luwih antuk titiang ngaturang carita malih bos-bos, mangda ledang arsa idadane ngaksamayang doning titiang mriki tangkil kabanda antuk manah pamerih nenten rumasa dewek kelintang tambet, tuna ring paindikan kedwiatwikan, nike awinan agung yukti pinunas titiang antuk ring ida dane sane meraga pradnyan pustikanipun sane uning ring parindikan sesolahan drama gong mangda ledang arsa ngicenein titiang pewarah-warah, piteket-piteket, lamakane wenten anggen titiang ngelanturang lampah titiang kapingriwekasan, inggih para pamiarsa kadiasapunika mungguing atur pemungkah titiang, moga riwastu wenten asungwaranugraha Ida Sanghyang Parama Wisesa, titiang saking sekeha drama gong pingkalih idadane penonton sinamian ngemangguhang kerahajengan santa jagadhita...

Pimpinan : I Wayan Tarma, Koordinator : A A Gd Agung Kartika Spd, Pemain; I Wayan Tarma - Dolar, Gst Ngurah Tinggal - Dolir, A A Gd Agung Kartika Spd - Raja Buduh, Ketut Toris - Begawan, Dewa Letno - Bontok, Sang Ayu Tirtawati - Putri, Putu Sulastri - Liku, Nyoman Widyasari - Liku Joged, I Luh Putu Dera Diana - Joged Cilik.


Diiringi Sekeha Gong : Sekar Bambu Bangli, Ucapan terimakasih kepada Br. Jukut Paku, Desa Singakerta Ubud Gianyar.Ringkesang Carita

 
Ring Pesraman Pandan Sari druwen Ida Begawan. Ring Galahe sane becik puniki jagi nyurya sewana sane matatujon mangda jagat Bali stata landuh kertaraharja, stata ajeg. Ida Begawan medue kalih putri sane siki buduh-buduhan utawi Ayu Liku, sane siki Putri Ayu, tur medue aturan ring pesraman sane meweh.


Parekan Bontok sareng Liku lucu pisan ring pebligbagannyane; minakadi wenten es cawet; celana cenik....mandus melalung tur barong ne ngelawang.... hahahahaha.... " Hellooooo... tiyang Bli saking Jukut Paku... Agung Peraaak..... wiakti lucu niki hahahahaha... Taler wenten pituah mangda ngangge kondom, ngejohin Narkoba.


Selanturnyane ring penangkilan; Galuh Liku sareng arinnyane, sane mewasta Putri Ayu, sampun bajang rumasa sampun patut medue tunangan utawi merabian. Wenten pitutur saking Ida Begawan mangda becik-becik makta preragan, melaksana sane becik, sane pinih utama mangda sangkaning parilaksana, rered kewibawan pesraman.

Ring Puri Metaum sane siosan kapimpin olih Raja Buduh Anggara Pati sane mapikayun medue rabi, taler wenten parekan Dolir sareng Dolar, wenten pitutur minakadi Bali " Batara Linggih " ring Bali linggih Ida Batara (Tuhan). Hindu pateh ring Sindhu, pateh ring Tirta , idadane sane megama Hindu dadosnyane megama sane Lues. Taler wenten bebanyolan " dagang tikeh saling gulung tur dagang mako saling bisbis " hahahaha....


Dolar masuk berita ring koran kerana memperkosa dagang biu, nanging Dolar 

..." Pak Yan - Pak Yan... payu adep biune ??? yen payu, bahang je tiyang...." ...Taler melajah bahasa Indonesia sekadi mata Tut, hidung Tut, telinga Tut, mata Ngah, hidung Ngah, telinga Ngah .....(hahahaha.....ngerti napi ten), ...Dolar sareng Dolir setata ngibur pamiarsa antuk megending-gending tembang bali, minakadi tembang Bayu Kw, Joni Agung tur tembang Omed-omedan XXX.

Riantukan Dolar sebilang wai nyilih pipis tur ngae pelih ring kerajaan, Raja Buduh ngelarang Danapati ring parekan Dolar, rikala Dolar jagi kapademang, Dolar ngangge nayaupaya sekadi kerauhang ..... Daya punika stata ketara ring Raja Buduh (hahahaha lucu pisan niki....).Raja Buduh medue ari Liku Buduh, sareng parekan Dolar-Dolir stata ngibur antuk gending-gending Bali ... "...tumben Beli ketemu Adi, jani Beli megagapan salak Bali, pinaka tresna Beli, manis sepet apang Adi ngerasayang...keto nyen Adi, bukti tresnan Beline....."


Raris kacritayang Raja Buduh, Dolar sareng Dolir memargi kadesa-desa ngarereh anak istri jagi kanggen rabi, kacunduk sareng okan Ida Bagawan Liku Sareng Putri Ayu, iriki wenten tembang-tembang pantun sane banyol-banyol pisan, Dolar sareng Luh Putri Ayu iriki melampahang carita Rajapala - Layonsari, Dolar orahange bagus, mekenyem manis, adegan nyempaka (hahahaha...lucu sajaan...). 


Selanturnyane mangda Dolar ten melaib rikala Putri Ayu ngambil wastra, Dolar kaiket ring tarune, kagentosin olih Dolir, selanturnyane kagentosin olih Raja Buduhe...kagentosang malih olih parekan Bontok. Sapengrawuh Putri Ayu, makesiab tur metaken kenapi Bontok sane mategul... raris rawuh Raja Buduh. Iriki Putri Ayu sareng Raja Buduh wenten rasa tresna. 

Megending Bali anggen ngerayu ...." Uli di Bangli Beli teka meriki ngerayu Tu Ayu seksi... Pisaga memunyi tiang tusing perduli miribang ya iya Adi, ulian takut memunyi ... Putu Ayu bajang ayu...... ".  


Duaning tresnan Raja Buduh metulak singkal olih Putri Ayu, raris kapaksa, kaparikosa mangda prasida nyarengin pikenohnyane, rikala punika rawuh Ida Begawan. Irika Raja Anggara Pati mapinunas ring Ida Begawan mangda muputang upakara pawiwahan tur sane karabi wantah Putri Ayu. Minab sampun rumasa kena kecangkik, Ida Begawan prasida ngicenin mangda Putri Ayu karabi olih Raja Buduh Anggara Pati saking Puri Metaum.

Pamiarsa Gitabali, wantah asapunika sane prasida katurang titiang, titiang DJ Eben matur suksma ring Aneka record pinaka penerbit VCD, taler nunas geng sinampura duaning ringkesang carita puniki doh saking sane kabawos jangkep. carita sejangkepnyane mangda prasida kapirengan ring radio, radio sane seken-seken Bali.

Klik 1st Balinese Internet Radio

Om Santi Santi Santi Om

"SENIMAN TIDAK AKAN BISA TERUS BERKARYA JIKA ANDA MEMBELI ALBUM BAJAKAN, BELI ALBUM ORIGINAL AGAR KITA TETAP BISA MENIKMATI TERUS KARYA PARA SENIMAN SELANJUTNYA"

Rabu, 23 Mei 2012

Raina Saraswati 16 Juni 2012

Gadis Nak Bali Asli

      Om Swastiastu, Inggih para pamedek sane banget baktinin titiang, manawi ida dane sampun uning napi mawinan i raga sareng sami nyakupang tangan ring rainane sane mangkin. I raga dados umat magama Hindu patut mangabakti ring Ida Sanghyang Widi Wasa masrana antuk aturan saha nyakupang tangan kadasarin antuk manah suci nirmala ri kala nyanggra piodalan - Ida, minakadi piodalan Sanghyang Saraswati, sane nyihnayang tedunnya Sanghyang Aji, lambang kaweruhan, Saniscara Umanis Watugunung 16 juni 2012.


Yening inargamayang titiang Sanghyang Widi pateh ring Betara Surya sane medue sinar, sinar punika sane marupa lambang Sanghyang Saraswati nyinarin jagate makasami, mangdane prasida ngamolihang kalanduhan miwah karahayuan.


Sapunika taler kaweruhane punika marupa sinar ring i manusa mangdanne uning ngunadikayang sane patut kalawan tan patut. I raga patut sareng sami mangayu bagia majeng ring Ida Sanghyang Saraswati, santukan Ida sane ngicenin karahayuan, kawicaksanaan, kawibawaan miwah sakancan kaweruhan sane katiba ring i manusa malantaran antuk sastra.
Dados Sanghyang Saraswati rabin Ida Betara Brahma punika sujatinnya lambang dewan aksara utawi kaweruhan. Para pamedek, Semeton Rare Angon Nak Bali Belog sane wangiyang titiang, manawita ida dane sareng sami sampun uning, rainan Saraswati punika rawuhnyane ngenem sasih, inggih punika ri kala Saniscara Umanis Wuku Watugunung.
Indik pamargin tatacara rainan Saraswati punika kapalihang dados tigang runtutan sane patut sungkemin sakadi ring sor puniki.

 Kaping Siki, rikanjekan raina Saraswati punika saking semeng jantos pajeg surya, i raga sareng sami maturan ka sanggah utawi ka mrajan soang-soang miwah mantenin buku utawi lontar druene. Sakewanten sadurung maturan nunas tirta dumun ring Ida Pranda utawi ring sasuunan ragane soang-soang. Sasampun banten punika kantebang raris kasiratin tirta Saraswati ping lima.

Wusan punika wau ragane siratin tirta ping tiga, kaajeng ping tiga, maraup taler ping tiga. Tetujon i ragane nunas tirta Saraswati punika tan lian wantah mangda Ida ngicenin karahajengan miwah kaweruhan sane mautama. Tirta punika taler dados anggen nyuciang raga, ngicalang sakancan kaletehane sane wenten ring ragane, pradene mrasidayang galang apadang ening tan pasing sing.
Kaping Kalih,