Ngiring Ngajegang Bali melarapan antuk Mebasa Bali sane becik, seneng ring Tembang Bali tur sekancan sastra lan Budaya Bali sane sampun kaloktah ring jagate mangda sumingkin jangkep tur paripurna #Bahasabali #AjegBudayaBali

Breaking

Rabu, 23 Mei 2012

Raina Saraswati 16 Juni 2012

Gadis Nak Bali Asli

      Om Swastiastu, Inggih para pamedek sane banget baktinin titiang, manawi ida dane sampun uning napi mawinan i raga sareng sami nyakupang tangan ring rainane sane mangkin. I raga dados umat magama Hindu patut mangabakti ring Ida Sanghyang Widi Wasa masrana antuk aturan saha nyakupang tangan kadasarin antuk manah suci nirmala ri kala nyanggra piodalan - Ida, minakadi piodalan Sanghyang Saraswati, sane nyihnayang tedunnya Sanghyang Aji, lambang kaweruhan, Saniscara Umanis Watugunung 16 juni 2012.


Yening inargamayang titiang Sanghyang Widi pateh ring Betara Surya sane medue sinar, sinar punika sane marupa lambang Sanghyang Saraswati nyinarin jagate makasami, mangdane prasida ngamolihang kalanduhan miwah karahayuan.


Sapunika taler kaweruhane punika marupa sinar ring i manusa mangdanne uning ngunadikayang sane patut kalawan tan patut. I raga patut sareng sami mangayu bagia majeng ring Ida Sanghyang Saraswati, santukan Ida sane ngicenin karahayuan, kawicaksanaan, kawibawaan miwah sakancan kaweruhan sane katiba ring i manusa malantaran antuk sastra.
Dados Sanghyang Saraswati rabin Ida Betara Brahma punika sujatinnya lambang dewan aksara utawi kaweruhan. Para pamedek, Semeton Rare Angon Nak Bali Belog sane wangiyang titiang, manawita ida dane sareng sami sampun uning, rainan Saraswati punika rawuhnyane ngenem sasih, inggih punika ri kala Saniscara Umanis Wuku Watugunung.
Indik pamargin tatacara rainan Saraswati punika kapalihang dados tigang runtutan sane patut sungkemin sakadi ring sor puniki.

 Kaping Siki, rikanjekan raina Saraswati punika saking semeng jantos pajeg surya, i raga sareng sami maturan ka sanggah utawi ka mrajan soang-soang miwah mantenin buku utawi lontar druene. Sakewanten sadurung maturan nunas tirta dumun ring Ida Pranda utawi ring sasuunan ragane soang-soang. Sasampun banten punika kantebang raris kasiratin tirta Saraswati ping lima.

Wusan punika wau ragane siratin tirta ping tiga, kaajeng ping tiga, maraup taler ping tiga. Tetujon i ragane nunas tirta Saraswati punika tan lian wantah mangda Ida ngicenin karahajengan miwah kaweruhan sane mautama. Tirta punika taler dados anggen nyuciang raga, ngicalang sakancan kaletehane sane wenten ring ragane, pradene mrasidayang galang apadang ening tan pasing sing.
Kaping Kalih,
runtutan sane kaping kalih wantah masambang semadi. Ri kala masambang semadi patut majagra (=melek) sinambi ngwacen lontar-lontar suci kaagamaan, minakadi; Begawadgita, Sarasamuscaya, Ramayana, Bratayudha miwah sane lian-lianan. Ring sajeroning sambang semadi puniki i raga patut mabrata tan dados mapunyah-punyahan.

Tetujone mabrata punika wantah marupa latihan natingin gegodan sad ripune, minakadi; loba, iri ati, angkara murka, miwah lian-lianan. Ngwacen lontar tetujonipun lianan ring marupa tangkis magadang taler nunas kaweruhan ring Ida Sanghyang Saraswati.

Kaping Tiga, reruntutan sane kaping tiga, inggih punika mabanyu pinaruh ri sampun awengi majagra, mabrata nglaksanayang sambang semadi. Benjangne pasemengan raris mabanyu pinaruh ka beji utawi ka segara masiram tur matirta. Semeton Rare Angon Nak Bali Belog, tetujone i raga mabanyu pinaruh wantah nyuciang raga, mangda kaletehane sane wenten ring ragane prasida ical. Ri kala mabanyu pinaruh punika i raga masiram antuk toya kumkuman, inggih punika toya sane sampun madaging sekar sarwa arum.

Usan punika dados sampun mantuk. Sarauhe ring jero dados sampun antebang bantene, sakewanten siratin dumun antuk tirta Saraswati. Luu banten punika iket antuk tali raris genahang ring luhur korine utawi lawangane. Tetujonnya wantah nyihnayang i raga subakti saha sampun ngamolihang kaweruhan.
Inggih, ida dane para pamedek sane baktinin titiang, manawita ida dane sareng sami sampun naenin nyingak lambang Saraswati. Ring simbul punika kasinahang, Ida madue tangan tetiga soang-soang ngagem; Ganitri, Lontar miwah Gitar utawi Rebab. Ida nglinggihin angsa. Irika taler wenten tunjung sane kasanding antuk paksi merak sane dahating asri pakantenannyane. Samian punika marupa simbul sane madue arti sakadi ring sor puniki.

1, Dewi Saraswati rabin Ida Betara Brahma, nyihnayang simbul kakuatan sane agung saha ngledangin nudut kayun, marupa prabawan sarining kaweruhan. 2, Gitar utawi Rebab punika marupa simbul kabudayaan sane maha agaung. 3, Ganitri punika marupa simbul kalanggenngan, sane nyihnayang paplajahan punika tan pawates. 4, Lontar punika marupa simbul kaweruhan. 5, Angsa utawi sowan marupa simbul kawicaksanaan. 6, Tunjung punika marupa simbuk nyihnayang kaweruhan punika makeh sorohipun tur mahasuci. 7, Merak punika marupa simbul kawibawaan sane nyihnayang sang sampunpradnyan, wicaksana kajananuraga ring jagate.

Inggih para pamedek lan Semeton Rare Angon Nak Bali Belog sareng sami, wantah asapunika prasida antuk titiang ngaturang ri kala nyanggra karauhan wedalan Saraswati puniki. Makawasana titiang tan lali nunas geng rena sinampura, yan pade wenten makatuna langkung antuk titiang ngaturang. Om Santih Santih Santih Om.


Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Buku Tamu