Rare Bali Anak Bali Belog Ngiring Ngajegang Bali dengan berbahasa Bali sane becik, senang ring Tembang Bali tur sekancan sastra lan Budaya Bali sane sampun kaloktah ring jagate mangda sumingkin jangkep tur paripurna #Bahasabali #AjegBudayaBali #RareBali

Breaking

SELAMAT DATANG DI BLOG RARE ANGON NAK BALI BELOG
MONGGO SILAKAN DIBACA2MONGGO SILAKAN DIBACA2 ARTIKEL-TENTANG AGAMA HINDU

Jumat, 03 November 2017

Subhakti Ring GuruKacrita wenten Pandita, mapesengan Bhagawan Domia. Ida madue sisya tigang diri, inggih punika : Sang Uttamaniu, Sang Arunika, tur Sang Weda.

Duaning sampun sue Sang Tiga mapagiga punika jagi katureksain kapagehan tur kasubaktian ring guru.  Sang Arunika kapangandikayang makarya ring carik, Sang Uttamaniu kapangandikayang ngangon banteng tur Sang Weda kapangandikayang ngrateng, sarahina-rahina makarya ring pawaregan Sang Bhagawan.


Ceritayang mangkin Sang Arunika kapangandikayang ring carik oleh Sang Bhagawan. Suleng kayun Sang Arunika ngelaksanayang pituduh Sang Nabe, duaning subhaktin Idane ring Sang Guru. Bagia pisan kayun Sang Arunika nyingak tanduran Idane ring carik gadang magaluhan. Duaning Ida Sang Bhagawan jagi nureksa kapagehan Sang Arunika mageginan, raris Ida ngawentenang sabeh sane wales pisan. Nakbalibelog. Sabehe punika ngranayang blabar tur ngembidan pundukan carike Sang Arunika. Sami pantun Idane balbal keni sabehe punika. Digelis Ida Sang Arunika mecikan pantune punika, tur mecikang pundukane sane embed. Wau Sang Arunika mecikang, malih wenten sabeh sane deres tur ngawinang pundukane sane lianan embid. Sampun sue telas dayan Sang Arunikane, raris Ida ngebahang raga kedados empelan mangda pantune nenten lancah blabar.

Nyantos wengi wawu kauningan indike punika olih Sang Bhagawan. Digelis Ida rawuh kacarik Sang Arunika tur Ida ngandika, "Cening-cening Sang Arunika sebet Bapa nyingak pantun I Dewane buka kene tur ngudiang I Dewa ngebahang raga ring carike ?", raris Sang Arunika matur ring Sang Bhagawan. "Singgih, Ratu Sang Bhagawan, ampurayang sikian titiang, tan prasida ngemecikan pantune puniki, duaning risedek pantun titiange nedeng gadang, lemuh megeloran, jeg rauh sabeh sane deres pisan, tur ngranayang pantune punika lancah blabar sekadi mangkin. Tan prasida antuk titiang madaya raris titiang ngebahang raga pinaka empelan.

Kelangen tur kapiwelasan pisan pikayun Sang Bhagawan nyingak tur ngaksi pikobet sane nibenen sisyan Ida, rarisa Sang Bhagawan ngandika, "Uduh cening Sang Arunika, sing nyadayang I Dewa sebet duaning pikobet sane nibenin buka I Dewa, tuah pinaka sarana Bapa nureksa kapagehan I Dewane mageginan tur subaktin I Dewa teken pituduh guru. Nah ngadeg cening uli jani adanin Bapa Sang Undalaka wireh ragan I Dewa anggon cening ngempel yeh, makecihna subaktin I Dewa teken guru, tur kapagehan I Dewa mageginan. Jani Bapa ngicen panugrahan apanga I Dewa satata nemu karahajengan tur sidi mantra. Asing ucapang cening, tuutange teken anake".

Sapunika panugrahan Sang Bhagawan marep sisyan Ida. Sang Arunika. Sang Arunika bagia pisan tur ngaturang panyuksemaning manah ring Bhagawan Domia. Kacritayang mangkin Ida Sang Bhagawan jagi nureksain Sang Uttamaniu mageginan tur kasubaktinyane ring Sang Guru. Ida kapangandikayang ngangon Banteng tur Lembu druen Sang Bhagawan. Rare Angon. Sampun sue Ida ngangon Banteng tur Lembu druen Sang Bhagawan. Sampun sue Ida ngangon, Sang Uttamaniu merasa seduk, raris Ida magegendong nunas kapiwelasan Idadanene ring margi, Pikolih magegendong pinka upajiwan Idane nganggon akidik tan katur ring Sang Bhagawan.

Indike punika kauningan oleh Sang Bhagawan raris ngandika ,"Cening Sang Uttamaniu, yen saja I Dewa bakti ring Guru, pikolih magegendong patut katur ring sang Guru." Irika raris sang Uttamaniu nyembah nunas ampura ring Sang Bhagawan. Singgih Ratu Sang Bhagawan, ampurayang sikian titiang duaning lempas ring pituduh Guru, duaning titiang seduk ngantos iwang titiang ngaturang polih titiang magegendong. " Duaning Sang Bhagawan maraga Dharma, Ida ngampurayang kelempasan sisyan Idane Sang Uttamaniu.

Benjangne semengan, malih Sang Uttamaniu ngangon Banteng tur ngagendong. Pikolihne sami katur ring Sang Bhagawan Guru akidik nenten wenten katunas olih Sang Uttamaniu. Duaning Ida merasa seduk malih, Sang Uttamaniu ngagendong pinaka upajiwa Idane ngangon. Radionakbali. Indike punika raris kaiwangan olih Sang Bhagawan duaning loba wastan ipun anake ngagendong ping kalih. Dening sapunika Sang Uttamaniu raris nginam empehan Lembu druwen Sang Pandita. Indike punika kacingak olih Ida Sang Bhagawan raris Ida ngandika tur duka ring Sang Uttamaniu, "Cening Sang Uttamaniu, sayan pelih laksanan buka I Dewa. Empehang Lembune punika wantah druwen Sang Pandita tan patut cening ngambil druwen Sang Guru. Malih Sang Uttamaniu nunas ampura ring Sang Bhagawan.

Benjangne Sang Uttamaniu nunas lad-ladan empehan Banteng sane wenten ring bungut godele. Indike punika taler kauningan olih Sang Bhagawan  duaning ngawinan godele berag. Duaning tan sida antuk Sang Uttamaniu naanang seduk raris Ida nginum getah don madori. Getah don madori sane ngebusin punika nyusup ring penyingakan Sang Uttamaniu, ngawinan Ida wuta. Pinadosne Ida grapa-grepe ngarereh Bantenge. Irika raris Sang Uttamaniu macemplung kasemere ane tuh.

Kacrita mangkin sampun nyanjang mulih Banteng tur Lembun Sang Bhagawan newek kagiat Sang Bhagawan nyingak, Banteng Idane mulih padidian tan kaateh oleh Sang Uttamaniu. Sungut kayun Ida Bhagawan Domia duaning sisya Idane nenten mewali kapasraman. Raris mailehan Bhagawan ngerereh Sang Uttamaniu, benjangne semengan wawu kapanggihin ring semere. Sang Uttamaniu nguningayang wuta majalaran antuk nginum getah don madori, Kapiwelasan pisan Ida Sang Bhagawan nyingak Sang Uttamaniu kasengsaran. Digelis Ida ngunggahan weda pangusada nambanin penyingakan Sang Uttamaniune. Saking kasidian sakadi jati mula. Dados ledang pikayun Ida Bhagawan Domia nyingak sisyan Idne sampun kenak raris Ida ngandika , "Cening-cening Sang Uttamaniu I Dewa suba nyiriang kasubaktian teken Guru, duaning I Dewa satata satinut teken pituduh Bapa. Apa ane pelihang Bapa I Dewa tusing ngalaksanayang.

Yening keto baktin I Dewa teken Bapa, jani Bapa mapica panugrahan apanga cening satata anom tur tusing prasida anake ngenenin pinyungkan. Tan prasida antuk Sang Uttamania nunas paican Sang Bhagawan raris matur, "Singgih Ratu Bhagawan tan patut titiang nunas pasuecan tur paican Sang Bhagawan duaning kalintang akeh kaiwangan titiang ring Guru, tur napi angge titiang ngwales paswecan Sang Guru marep silaan titiang.

Raris malih Sang Bhagawan Domia ngandika ring sisyan Ida Sang Arunika, "Uduh cening Sang Arunika, yening Bapa mapiolasan teken cening tuah medasar hati suci ning nirmala Guru, ane satata idih Bapa tekening cening, ritatkala cening melaksana apanga madasar tur manut sastra-sastra agama. Nah tuah amonto pangidih Bapa teken I Dewa."

Kacritayang mangkin Ida Bhagawan nureksain sisyan Idane Sang Weda. Ida kapangandikayang ngrateng serahina-rahina makarya rayunan ring pawaregan Ida Bhagawan Domia. Sang Weda kaliwat pageh mageginan tur subakti ring Guru. Akidik tan wenten lempas ring pituduh Guru tur parilaksanan Ida satata manut tur madasar sastra-sastra agama. Punika mawinang seneng kayun Ida Bhagawan Domia tur ngandika,"Cening -cening Sang Weda kaliwat pageh Idewa mageginan,tur bakti ring sang Guru, nah jani Bapa ngicen panugrahan teken cening apange cening setata betel tingal, ngelah kawisesan tur asing ucapang cening tuutange teken anake.

Irika raris Sang Weda ngaturang suksma ring Sang Bhagawan. Sesampun buka Tiga sisyan Idane katureksa, raris Bhagawan Domia ngicenin pewarah-warah , "Uduh cening ajak makejang, ritatkala cening ngawigunayang kawisesan ceninge ento sepatutne medasar antuk sastra, apange cening nemu kerahayuan.Manut sastra sane panggihin Bapa ring Niti Sastra, yening artiang Bapa. Sekantun I Dewa Anom patut teleb malajahang raga majalaran antuk paplajahan sane madasar antuk sastra sinah I Dewa lakar nemu kaerahayuan. Nah tuah amonto pawarah Bapa teken cening ajak makejang.

Sasampun Ida Bhagawan Domia wusan ngicen pawarah-warah marep sisyan Idane, Sang Bhagawan mawali kapasraman. Ainggih asapunika satua puniki, wantah sajeroning iraga dados sisya atut seleg malajah, bisa ngaba dewek saha tuwon ring piteket Guru. Sinah pacang nemu kerahayuan.

Kaambil Saking Buku Pupulan Satua Bali Karya I Ketut Keriana, M.Pd. 

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Buku Tamu

Cari Blog Ini

Pengikut

Blog Archive