Rare Bali Anak Bali Belog Ngiring Ngajegang Bali dengan berbahasa Bali sane becik, senang ring Tembang Bali tur sekancan sastra lan Budaya Bali sane sampun kaloktah ring jagate mangda sumingkin jangkep tur paripurna #Bahasabali #AjegBudayaBali #RareBali

Breaking

Kamis, 22 April 2010

Da Nakonang Adan Tiange : Satua Mebasa Bali

Mutual Attraction
Coffee beer di duur meja di arepan tiange suba makerean telah siup tiang. Suba atengah jam tiang negak di bar kapal ferry Jatra 1 ane sedekan malayar uli pelabuhan Merak, pananggun kauh Jawane ke pelabuhan Bakauheni di Lampung Sumatera. Apucung coffee beer, biasane paling liu nelahang galah makisid ke tengah basange tuang limang menit, jani suba atengah jam, kewala atengah jam ane saja-sajaan nglangenin. 

Di wanengan atengah jame ento, tiang seken-seken maan nlektekang adeg goler nyempaka, betekan batis mulus mamudak, kanyangkihan nyonyo, karengkiangan bangkiang, entel bokong bar girl ane sing enu inceg ngayahin anak mabelanja, duaning petenge suba liwat jam dua. 

Di bar suba tamis suung. Tonden med, rasa tusing lakar med med, tiang ningalin kajegegan bajange ento, liat ludru manis bibih cara delima engkag, cunguh manohara, bokne sada kriting demdem, gigine putih kedas cara mutiara matata apik. Amat melah karmannyane dugas panerestiane ipidan, mawinan jani lekad dini di martyaloka dadi anak luh magoba jegeg, jegeg san.

Jam temboke makleneng pin telu. Di bar kapal ferry Jatra 1 sepi. Tusing ada anak mabelanja buin, mirib mekejang pada leplep sirep. Kuusan munyin mesin kapale ane monotone, tueing ngulgul leplep sirep panumpange. 

Novel BumiManusia karangan Pramoedya Ananta Toer enu gisiang tiang, kewala akruna sing baca tiang duaning kenehe nuek ngrincikan wiweka, kenken baan madaya apang maan maorta-ortaan ngajak bajang jegeg, bar girl, ane kahayonne uli ngawit  suba ngulgul nalaning tuas, misbis ulunati. Bulane aparo nuju pengelong, ane sedekan ngambara di langite nyinarang kaulangunan ngetisin jenyana. 

Angin pasihe baret, nguug sesuahan tiange, mawastu boke gambring. Lantas, tiang ngincepang keneh, cara balian sonteng, nunggilang bayu sabda idep, ngame-ame suung, nunasica apang nyidayang nglaksanayang pangrincine. Mirib, disubane kasiratin pawani, ilang nrugtag bayune. Paekin tiang bajange ento ane sedekan natakin jagut di pagehan besi kapale mabalih bulan. Tiang majujuk di sampingne mapi-mapi bareng mabalih bulan.

“Dingin san nggih ?!”, tiang ngawit nyapa, ulihan ngangsehang. Ia maanggutan, tusing matolihan. Acoloh tiang, anggutannyane, yadiastu acepok buina anggutan cuek, gede san ajinne, anggon kemulan ngawitin ngabagin isin kenehne. Pratingkah cuek buka keto, mula sinalih tunggil pelajaran pokokne rikala ia masekolah calon hostess, cueke perlu apang sing setata kacampihin baan anake nanging ajere, sropene sing dadi engsapang.

 Peningalanne ane waluya bintang sing ngedas lemahang, ane dikenkene ngintip nyledetin tiang, tawang tiang ia sujatine sing ja cuek, kewala negarang masemu ngamaelang dewek. Tiang sayan bani nyambungin baan orta.
“Pukul kuda marapat di Bakauheni ?”

“Sawatara pukul lima”, pasautne nyutet, cara sing dadi tawah aji keteng. Paningalanne nu nelektekang bulan. Mirib bulane ngademi, tusing demen nyingakin bajang cuek, bajang mapi-mapi mael. Kewala uli di rasa, tiang nawang. Paningalanne buin ngintip nyledetin tiang. “Nah, pasti bakat baan ngejuk…., kal mataluh alus, ihh pelih, maalus taluh, adeng-adengin…”.

“Ampura, Geg, kadengan tungtung tangis di beten paningalane kebot, pas di jlingjingan pipine, nyiriang kurenan Gege lakar nilarin mati malunan”.

Ia nungadah. Pancingan mabaneh cenik, dumadak masekaya gede. Gegeson ia nyawis : “Saja? Ah, nguluk-nguluk”, kemegmegan pasautne. “Kewala, tiang tonden makurenan”. Oho, tawang, nu bajang. Ia nglanturang ; “Mirib ja tenung jerone beneh. Yen prade beneh, tiang sing nyangetang, duaning tiang sing lakar makurenan. Takut”. Aklepatan bakat gabag ada rasa kasumangsayan, jejeh, awor di raosne.

“Takut? Dadi soleh ?”. tuah soleh rasaang tiang ada anak jegeg takut makurenan. “Tegarang edengang telapak liman Gege”. Tiang masemu pingit, nuut sebeng tukang tenung sakti. Bimbang limanne tengen kaenjuhang. Cara sikep nyander, jrijine mamiu gancan ento jangkuak tiang. Duh alus limane, duh tis jrijine, duh, duh. Semarane ninggahin liman tiange, yadiastu tan kawales uli limanne galing lemuh ento.

“Geguratan lengkunge ene, ane nyemah, ane muncukne nganteg di selagan inan limane, ento nyiriang kurenan Gege lakar nilarin mati disubane Geg nglekadang pianak nomor dua. Aduh, edalem san. Tiang sayaga ngantosang, yadiastu ane antosang tiang baluan…” oh, ngudiang ngacuh bungute mesuang munyi !?

“Bah, ne tukang tenung genit ane …”
“Geguratab lengkunge ene ‘….raosne selag tiang. Lengeh, yening ia baang tiang galah nyampahin tetenungan tiange ane mula campah. Jrijine ane lanjar cara bulun landak ento enu gisiang tiang. 

“Adan Gege Ratna Kusumadewi, kan ?” 

Sujatine patakon tiange masemu ragu, duaning tiang tonden pastika nawang ia maadan keto, kewala tembang raos tiange nyantep pasaja san. Ituni, dugase menek ka kapal di Pelabuhan Merak, timpal tiange ane ngatehang, ane bareng ajak tiang ngajahin di Universitas Sriwijaya, ngidiholasin tiang apan nekedang titipan tunangannyane, kartu selamat ulang tahun sig Ratna Kusumadewi, bar girl di kapal ferry Jatra 1. kleteg keneh tiange, pasti ene ane maadan Ratna Kusumadewi.

“Lho, kok jerone nawang adan tiange ?”, patakonne sing sautin tiang. Dadinne, beneh jegege ene maadan keto. ‘Suksama Ratu Bhatara’. Terusang tiang :

“Selamat ulang tahun. Geg lekad wuku panguntat bulan April patlikur tiban ane suba liwat”. Pastikan tanggalnyane engkebang tiang duaning yen orahang kasujatiannyane, bisa-bisa katara campah tiange.

 “Oohh”, bajang ane jegegne sayan ngulgul unteng kenehne, makesiab.  “Uli pidan tiang sing taen ngugu tetenungan. Jani disubane tiang matemu ajak jero, paranormal muda turmaning siket, mawastu prajani tiang pracaya. Pastinne pesan, tiang lekad tanggal 25 April”.

Tiang masuriak egar di keneh. Menang. Tiang masuriak magending di keneh; ‘endih, endih api, tulukin saang gedebong; sedih-sedih ati nepukin anak moglong’. Kartu selamat ulang tahun, titipan timpal tiange, nu ngijeng di kantonge, suba pasti sing lakar tekedang tiang.
Anake bajang jegeg ento ngelesang limanne. Tan jemuga limanne ngisiang lengen tiange kiwa-tengen.

“Tan pasangkan, petenge ene, di tongose sepi jampi, di tengah pasihe linggah, tiang macunduk ngajak anak wikan ane prasida ngabag isin keneh. Pasti jerone nawang apa ane makubda di keneh tiange. Sedih,sedih, gedeg, duleg, awor maadukan mamesik uli abulan ane suba liwat. Tunangan tiange mrarakang duhkita di ukudab tiange, nues ulunatin tiange baan ngaad, ngetelin baan cuka. Ngaape tan gigisan, sengsarane tan pegatan. Ia nganten ajak timpal tiange akost, nglempasang janji-janjinne ngajakin masesanjan di ambarane nyujur ka suargan

Jani tiang sedekan mabulisahan di kawah endute. Di kenkene, nuju tiang bingung, ada keneh tiange nyiup baygon, pepes tiang nelektekang dalem pasihe, pepes tingalin tiang anak jegeg-jegeg, bagus-bagus sambilanga masesanjan ngulap-ngulapin tiang uli duur ombake, lantas prajani pesu kenehe nyeburin pasihe dalem, makita bareng malila cita. 

Kewala mirib ene ane maadan suecan embang, johanga tiang kapining panguesan bingunge, enu idup yadiastu masawitra ajak sengsarane”. Membah cara blabus kapat yeh paningalanne nuut pipinne ane masemu barak nguda. Ia ngelut tiang. Tiang ngelut ia. Bulane masunaran nayuhin. Kerugan ombake cara gegitan sekaa shanti ngidungang wirama Bhasantatilaka. Ada bukal marerod di ambarane mirib lakar mulih ka sebunne betek maan tetedan.

“Lantas jani “, ia nugtugang raisne, “Tiang satmaka matemu ajak malaikat. Ketelin tiang amerta, yadiastu aketelan. Sengsaran tiange ngwetuang jejeh, jejeh idup, jejeh mati. Tiang bungung….” Rasaang tiang, gelutanne sayan nekekang. Kemulanne abedik sing karasa, cueknyane wetu ulian kateteh sengsara ane baatnyane amun gununge.

“Dewi “, Tiang negarang mapitutur, “idupe jani, tuah galah utama mapakardi melah, makerti rahayu, nglaksanayang subha karma. Memaksa Sang Hyang Urip nilarin ukudane, ento ngulah pati, asubha karma, mawasana sayan mabukah jelanan nerakane. Jalan siatin pakewehe baan susrusa, baan keneh ane satulusa, pasti kasuecanin baan Sang Hyang Widhi “. 

Biihh, raose cara baos sang sujana mapaica dharma wacana, tuara ngitungang, bajange ane ajak ngraos ene, resep mirib tekening tutur keto ? “Yening Dewi mamesan malaksana tidong-tidong, nyetik raga, mulang raga ka pasihe, sinah liu anake sebet, nyebetang pajalan anak bajang jegeg jag nyutet mamesan buka keto “. Tlektekang tiang paningalanne. Masemu kangen, ludru, mirib karesepang raos tiange, lantas nyawis; 

“Mirib, enu ada anak sebet, nyebetang pajalan tiange buka raos jerone ? Amune nistan tiange dadi jlema “.

“Ada, seken enu ada, sanistanne tiang, duaning, ampura Dewi, cara ada nguduhang, dugase ngawit tiang ningalin Dewi, prajani magejeran ulunatine ulihan tresnane makedapan. Soleh, mula soleh, tiang tonden kenal tekening Dewi, Dewi sing nawang nyen tiang. Kewala, tresnane jag teka ngulgul turmaning malabuh sid ukudan Dewine “

Ton tiang, di pagelutan, sayan membah yeh panon bajang jegege ene. Paningalanne ane semug, nlektekang tiang, mirib buin bingung, sing percaya tekening pangakun tiange.

“Jero ? Jero nresnen tiang? Dadi becat keto nglabuhang trena, artinne becat keto masi lakar nglesanin. Sampunang tiang uluk-uluka. Tatun tiange tonden was, kantun ngaap, sampunang bisbisa buin, tiang takut”. Sigsiganne tan sida kaandeg. Rasa belus tangkah tiange kaembahin yeh paningalanne.

“Dewi, tresnane ento cintya, acintya, paragayan Widhi, tusing kaiket dening desa kala patra. Tresnane tuah kasusrusan, tresnanne tuah bhakti. Bhaktine tuah amerih sukaning len tan ton laraning awak. Tiang nglabuhang tresna sig ukudan Dewine artine madasar keneh satulusa lakar mautsaha nandan Dewi nyujur bagiane. Da ngingetang ane pidan. Ane ipidan depang ngliwat. Jani jalan tindakang batise, nyambrama sapamedal suryane nugtug pajalan kauripane “.

“Duh, ngetisin pesan raos jerone, nayuhin pesan pitutur jerone. Prajani marasa was tatun ulunatin tiange. Kewala ……sira ada jerone ane nresnen tur tresnain tiang ?” Banyol san, anake ane suba masemaya tresna-katresnen, asih-asihan, tusing nawang adan gelanne. “Da nakonang adan tiange. Gisiang samayan tiange. Sawetara buin limang dina, dimulihe uli Palembang, lakar pagpag tiang Dewi di kapale ene. 

Tiang lakar matur masuaka sig reraman Dewine. Disubane keto, rikala iraga ajak dadua mulih ka umah tiange, lakar tuturang tiang unduk gumin tiange, unduk barong, unduk legong, unduk liak, unduk ngaben, unduk kaasrian pasisi Sanur, Kuta, Nusa Dua tur untuk katreptian desa palekadan tiange, desa Kintamani, ane dinginne ngutgut tulang “.

Paningalan tiange katlektekang baan liat ludrunne. Tiang ngwales nlektekang baan liat dayuh. Bajang jegeg ane mara tawang tiang, ane sida ngrebut tresnan tiange, diman tiang, diman tiang, buin, buin. Ia nyangetang ngelut tiang, mirib sing lakar kakelesang, mirib ajerih nemuang duhkita buin. Usapang tiang bokne ane demdem. Sinaran bulane ane aparo nuju pangelong, rasa nyaputin ukudane, nudupang apan leplep dipaipian. 

Ombake putih-putih majejer goler cara janger mangigel. Tanggun langite ba dangin suba masawang barak, bintang siange seming, mirib manulame ; ‘Ratu Bhatara Surya, sampunang medal dumun, durung med tityang masesanjan, malila cita muponin kaulangunan latrine’.

Kapale gangsar tan rerenan, nyibak sayonge nyaputin pasihe. Ambune ba dangin cara langse kabukah baan daa-truna wawu mapawarangan, nywagaten pamedal suryane.

Da Nakonang Adan Tiange olih Agung Wiyat S. Ardhi
Suksma Ease.com Gambar Image Mutual Attraction

Cari Blog Ini

Pengikut

Blog Archive