Rare Bali Anak Bali Belog Ngiring Ngajegang Bali dengan berbahasa Bali sane becik, senang ring Tembang Bali tur sekancan sastra lan Budaya Bali sane sampun kaloktah ring jagate mangda sumingkin jangkep tur paripurna #Bahasabali #AjegBudayaBali #RareBali

Breaking

Jumat, 28 Mei 2010

Buduh Ring Ula Aya

FOTO ANANDA
Wenten katuturan satua jadma sane madue pakubon ring pagunungan. Jadma pagunungane punika mewasta Pan Badung. Ipun madue pianak bajang adiri mewasta Ni Badung. Serahina geginan ipun Ni Badung ngarereh saang adola ke pasar. Nyabran rahina semeng Ni Badung luas ke tengahing bet ngrereh saang ngantos tajeg Ida SangHyang Surya wawu ipun rauh saking bete. 

Satunggil rahina semengan, wawu ipun bangun sampun pati kaplig nyemak gae repot pesan wiakti ipun malelebengan ring paone, wusan melelebengan raris ipun mataki-taki lakar luas ngarereh saang saha makta sangu. Asapunika serahina geginan ipun Ni Badung.

Sedek dina anu kaceritayang Ni Badung malih luas ke bete ngarereh saang. Sakemaon rikanjekan punika nembe ngantos surup Ida Sang Hyang Bhatara Dipati, wawu ipun malipetan uli bete, samaliha nenten makta bebaktan saang sekadi sane sampun-sampun. Duaning asapunika kawentenang pianakne Pan Badung, raris premangkin metu brangtin ipune. Nganinin indike punika, raris Pan Badung ngrincikan jaga ngintip leluasan pianakne ngarereh saang.
Gelisang satua, sakadi sane sampun-sampun Ni Badung

ngelaksanayang geginannyane rahina semeng malelebengan ngelantur reris ipun luas ketengahing bet. Duk punika Pan Badung ngintip panakne mataki-taki ayat luas ngarereh saang. Ditu kekantenang Ni Badung makta beken ane liu. Tiosan teken bekel, Ni Badung taler makta odak utawi boreh. Sesampune jangkep aban-abane Ni Badung raris ipun punika mejalan ngarereh saang. Duaning Pan Badung do nawang ngenken sujatine pianaknyane, laut katugtug uli duri Ni Badung ke tengah bete olih bapane.

Sane mangkin kabaos pianak ipune Ni Badung sampun neked ring tengah bete. Kagegawok tur makesiab wiakti bapan ipun Ni Badung ningalin pianakne ngabin ula aya ageng pisan. Irika taler kakantenang pianaknyane morehin ula aya punika. Sesampune ula aya punika kaborehin lan kauruturut raris ula ayane punika wehina nasi. Ula ayane punika boh tur tutut pisan ring pianak ipun.“Kene ne geginanne I Ni Badung, pantes demen tur jemet pesan ngalih saang, ngantos tengai-tengai”. Asapunika pakrengkengan Pan Badung padidiane. Indike punika sane mawinan sayangsayang ngon Pan Badung ngantenang indike sane wenten ring arep ipun. Kakantenang taler Ni Badung langlang ulangun ngajak ula ayane punika. Sesampune Ni Badung mewali ke pekubonyane, iraka raris Pan Badung medemang ula ayane punika kabatek baan jengah lan gedeg ipune.

Kacarita sane mangkin, malih ipun Ni Badung luas ngarereh saang ke bete sesampune wusan malelebengan. Disubane neked ditengahing bet, dapetange ulane punika padem. Irika raris Ni Badung ngeling sigsigan tur malisah saha melekur ula ayane ane sampun padem. Sawireh ngantos surup Ida Sang Hyang Surya Ni Badung ten wenten ring pakubonnyane, raris bapan ipun menyet teken ngemademang ula raris ipun kagenah bangken ulane punika. Dapetange pianakne malisah ngelingin bangken ula ayane punika. 


Ditu raris kakedeng tur paida ajaka ka pakubonnyane. Neked di kubonnnyane Ni Badung kategul plih bapane. Sane mangkin kaceritayang Ni Badung buduh, yan kudang-kudang balian kaden sampun nambanin, sakewanten nenten wenten sane mrasidayang nyegerang. Kabatek baan rahat sakitne Ni Badung raris ipun punika padem. Kabaos Ni Badung sampun keni guna-guna ula ayane punika.
Pupulan satua bali olih I Ketut Keriana, M.p.d

My Channel Youtube

Cari Blog Ini

Pengikut

Blog Archive