Rare Bali Anak Bali Belog Ngiring Ngajegang Bali dengan berbahasa Bali sane becik, senang ring Tembang Bali tur sekancan sastra lan Budaya Bali sane sampun kaloktah ring jagate mangda sumingkin jangkep tur paripurna #Bahasabali #AjegBudayaBali #RareBali

Breaking

SELAMAT DATANG DI BLOG RARE ANGON NAK BALI BELOG
MONGGO SILAKAN DIBACA2MONGGO SILAKAN DIBACA2 ARTIKEL-TENTANG AGAMA HINDU

Senin, 17 Mei 2010

Manis Mamanesin

Merdah Tualen
Di desa Tumpi ada anak mara menek truna, madan I Made Tamped. Ia tusing demen magarapan, geginanne kema mai ngagendong. Buine drowaka ngentud. Yan madaaran tusing nyandang raosang, duang piring mamantet acepok telah baana. Apa buin ada gohne bisa maimbuh, pindo ping telu, cara kembungan basangne mauadan.

Sedek anggar kasih Tambir, katuju odalan di pura. Truna-trunane makejang magarapan, ada masang pajeng umbul-umbul, tumbak miwah masang ider-ider di pura. Ane luh-luh nanding canang, ada ane majajahitan busung makejang lega magogonjakan.


I Tamped pragat jangkak-jongkok tuara bisa ngudiang. Limanne giging magae, ento jemaka usak, ene jemaka uug.
Suba tengai sawatara suba jam dasa, truna-trunane mareren magarapan. I Tamped sepanan nyujur dagang klepone di batan punyan cepakane di jaba. Silanne tiding ngarepin dagang, laklak, pisang rai, klepon makejang dotina. Paesne ngetel laut mamunyi, "Embok Luh, baang icang pisang raine atekor. Pilihin bedik ane geden-gedenan ! Nyuhne bedikin ngisinin uyah !" Keto abetne sambilanga ngumbahin lima.Dagange ngencolang ngikih nyuh. Tekore mujung misi pisang rai maurab nyuh laut kaenjuhin I Tamped. I Tamped nyekenang tegakne lantas madaaran. Suba telah tekore entunganga. I Tamped saksak-siksik malihin kantong, makejang puyung.

Timpal-timpalne nawang unduk I Tamped anak mula demen keto, dija-dija mablanja pragat tusing taen mayah. Timpal-timpalne maakin I Tamped, lantas negak disampingne, sarwa mamunyi, "Tamped, eda keweh teken pipis ! Icang ngaba pipis liu. Mara busan icang ngempug celengan. Ento ada kelepon gadang akapar enu makudus. Yan telah baan Tamped, ento makejang, icang sanggup mayahin". I Tamped makenyir, kenehne lega, laut mamunyi, "Aduh sedeng melaha pesan, cara sasih ketiga kangkange jani ada grimisan ujan. Yang saja keto icang sanggup nelahang klepone makejang. I Tamped ngombohang sabuk, melahang tegakne. Timpal I Tampede ane madan Gede Arsa laut ngomong, " Embok Luh, baang timpal tiange klepon makejang. Buin kesep tiang lakar mayah".


Dagange makenyir lantas ngurab klepone a kapar baan nyuh, lantas kaenjuhin I Tamped. I Tamped makenyir, kenehne lega maan klepon akapar tusing mayah. "Dija buin ngalih galah buka jani. Basang layah ada anak maang daaran melah. Buin kejep teked jumah tusing perlu ngalih nasi".

Keto papinehne I Tamped. Tumuli nyemak klepone kadaar. Dadua telu, macelep acepokan. Ciplakanne jaan pesan. Gulan klepone makecrot, pipi muah bajunne kaliahin gula. Timpal timpalne bengong ningalin I Tamped ames naar klepon. Ada ane kedek ningalin I Tamped madaar cara Cupak. Tangebot tangawan limanne selegenti nyelepang klepon ka bibihne.


Suba ada atengah kapar kleponne telah kadaar, ciplakanne sayan ngadengang, I Tamped kilen-kilen, peluhne maselet. I Tamped ngangsehang naar klepone lek jengah kakedekin. Limanne ngusapin peluh, angkihanne suba angseg-angseg baan wareg. Gobanne baag biing, basangne mrasa panes, lantas ngenggalan bangun. Ia nyleseh magedi tusing metolihan teken timpal-timpalne. Timpal-timpalne mabriag kedek. "Hai Tamped, ne kleponne enu, aba mulih ungkus. Nguda magedi dong tugtugang daar. Klepon gratis sing perlu mayah. Buin mani dija ngalih klepon pagaen embok luhe ?" Keto munyin timpal-timpalne.Tamped mrasa basangne bengkang delu-delu tusing nyak ngutah. Pajalanne srayang-sruyung ngungsi umahne. Teked jumahne jeg nyleseh ka pasarean tumuli malingkuh. Basangne kriug-kriug ia uek-uek. Badingang kangin sakit badingang kauh sakit.

Reramanne nyagjag maakin I Tamped budang-bading uek-uek, laut malihin gidat "Bah nguda kene panes awak ceninge apa daar busan di jaba pura. Bapanne kema alihang don nyambu, anggon nyimbuh isinin uyah areng!. Keto abet memenne, bapanne ngenggalang ngalih don nyambu muah uyah areng anggona nyimbuhin basang I Tampede.


I Tamped ngomong sambilanga aduh-aduh, "Meme bapa, i busan di jaba pura tiang matoh-tohan madaar klepon ngajak timpal-timpal tiange. Ulihan manisne kanti tengan kapar tiang naar klepon". "Bah beneh bajun ceninge ebekin gula Bali. Cening patutne bisa ngreringa madaar. Yan bas liu baan madaar masih ngranayang tusing melah. Manise mula manesin " Keto munyin memene sambilanga ngurut-ngurut basang pianakne.


Pan Bagia Teken Pan Bonggan Olih Sabha Sastra Bali, Denpasar

Cari Blog Ini

Pengikut

Blog Archive