Rare Bali Anak Bali Belog Ngiring Ngajegang Bali dengan berbahasa Bali sane becik, senang ring Tembang Bali tur sekancan sastra lan Budaya Bali sane sampun kaloktah ring jagate mangda sumingkin jangkep tur paripurna #Bahasabali #AjegBudayaBali #RareBali

Breaking

SELAMAT DATANG DI BLOG RARE ANGON NAK BALI BELOG
MONGGO SILAKAN DIBACA2MONGGO SILAKAN DIBACA2 ARTIKEL-TENTANG AGAMA HINDU

Rabu, 18 Desember 2013

Wikanan Anake Alit-Alit

Pinternya Anak-Anak Bersepeda
Wikanan Anake Alit-Alit

Sedek rahinan Pagerwesi, pasemengan pisan sabehe tuun bales sakadi turuhang saking langite. Pakarangan umah ring desa Abian Timun sami kancab toya. Napi malih margi alit irika kaembahin antuk toya, suluk sakadi tukade. Nampek irika wenten tegal linggah taler kancab toya, meh wenten apagelangan toyane kutek tur ngandeng.

Sasampune sabehe nget, toya ring margine gelis rarad nanging kantun becek. I Karta anak alit mayusa limang tiban, medal macekcekan ring margine yadiastun ipun mapanganggo anyar. Bajune barak, celanane pelung. Saking umah seosan medal I Parsi ipun alitan akidik ring I Karta. Ipun mabaju kuning, macelana gadang, sami pada anyar. I Karta ngembus baju kalilitang ring bangkiang ipun.

Klik Audio Satua Mebasa Bali iriki .


Alit-alite punika kalintang girang macekcekan ring rurunge sane becek punika, sambilang ipun magending.
" Endang-endang dewa ratu, nyilih kendang jumah I Mangku, nyen teka uli kauh nadtad celeng, ngadut meong ? " Maka kalih saling nganampekin. Sasampune nampek, pada mapapas, jag I Parsi nampesang toya sane kutek, keni tangkah I Kartane. I Karta tangkejut, tur pesu pedih ipun. I Parsi kajagjagin, katuludang jantos ipun labuh. Panganggon ipun janten sampun monoton keni nyanyad. Raris ipun kisah-kisah bangun, ngeling malaib mulih.

Rauh jumah memen ipune jag brangti, manggihin pianak ipune monotan saha ngeling.
"Ee Parsi, dadi kene ? Teka ngeling bajune monotan !" kakaplakin bokongan ipun. I Parsi masaut pegat-pegat sambilange ngeling sigsigan. "Tiang labuh, tuludanga ... teken I Karta ". Tan paritestes malih, men Parsi medal nyingcingang kamben, sambilangang ipun goar-goar mamisuh. I Karta kapisuhin, sahasa nerojo ngrereh ipun.

Indike punika kapiragi antuk men Karta Ipun kememengan miragi pepisuhan men Parsine. Ipun di gelis medal nimpalin pepisuhan men Parsine.

Uyute punika kapiragi antuk pisaga-pisagan ipun. Lanang istri pada medal wanten sane mapailonan ring men Karta, wenten sane mapailonan ring men Parsi. Dadosne mamiak kalih.

Tan wenten maritetes nyujutang, jeg sami sareng merebat tan karwan untuk. Sane lanang-lanang mehmehan wanten sane majaguran, tan karwan indik.

Klik satua mebasa Bali iriki :
Share Music - Audio File Hosting - Wikanan Anake Alit-Alit
 
Raris medal Dadong Parsi, sambilang ipun gelur-gelur, " Weee..wee..! anak ngudiang mabiyuhan. Dadi uyut magerengan. Tusing nawang rahinan gede Pagerwesi. Dabdabang, ... dabdabang malu ! " Tan wenten sane ngrengayang pidabdad Dadong Parsine.
Kala punika I Karta sahasa ngembahang toyane sane makandengan ring tegale. Saget rauh malih I Parsi sampun meseh penganggo, sebengne girang, makta carang kayu, nulungin I Karta ngembahang toya. Duk punika rauh taler timpal-timpal ipune makta bola karet ageng.

Digelis toyane membah gangsar nglongsor ka margine, genah reraman ipun maiyegan. Kayun I Parsine elung dados kalih. Atugel anyud kagenah piakan memen ipune, sane malih atugel ka piakan emen I Kartane.
Malih Dadong I Parsine mebaos, " Wee.... weee! Semeton ajak makejang, para pisaga sami. Cingak ... cingakin. Nika alit-alite pada girang mebal-balan. I Parsi teken I Karta masih milu. Ngudiang dini I Raga tua-tua maiyegan ? "

Wiakti kapanggih alit-alite punika pada girang mebal-balan ring tegale sane kantun becek. Janten sampun penganggon ipun sami pada kotor. Nanging alit-alite sami girang, masuryak-suryak yan wenten timpal ipune labuh sami monotan.

Men Parsi, ipun kalintang kabilbil santukan makarya uyut, nyarengang para pisagan ipun. Sane siosan pada kedek, ngedekin dewek ipun. Laut sami budal kumah ipun soang-soang.

Kawiaktian ipun, alit-alit wikanan ring anake sampun lingsir. Alite-alite macanda, magerengan, maplalianan malih. Rukun pisan. Tan wenten dendam ipun.

Piteket :
Yan wenten alit-alite maiyegan sampunang sarengina. Rukun mapisaga, rukun manyama braya, punika patut kalimbakang. Kambil saking buku 'Pan Bagia Teken Pan Bonggan' Sabha Sastra Bali Denpasar. (RANBB)

Cari Blog Ini

Pengikut

Blog Archive